Vorige Volgende

Uitvoering overige nautische taken

Ontwikkeling scheepsbewegingen en overslag

In 2022 is naast een lichte stijging 6,7% van de binnenvaartbezoeken ook een 8,4% daling van de zeevaartbezoeken waar te nemen, wat geresulteerd heeft in een totale daling van het aantal scheepbezoeken van 1,9%.

Aantal scheepsbezoeken

2019

2020

2021

2022

Binnenvaart

4.589

3.734

3.934

4.197

Zeevaart

6.464

4.433

5.261

4.819

Eindtotaal

11.053

8.167

9.195

9.016

In de overslagcijfers is deze zelfde trend zichtbaar; voor de binnenvaart een 7,3% overslag stijging en bij de zeevaart een daling van 8,9% overslag. Dit is grotendeels te wijten aan de daling van de kolenoverslag in het begin van 2022, waarna dit na de ontwikkelingen in Oekraïne in het derde kwartaal, maar vooral in het vierde kwartaal weer op het oude niveau is gekomen.

Overslag in tonnen

(x 1.000 ton)

2019

2020

2021

2022

Binnenvaart

6.505

5.223

5.574

5.981

Zeevaart

6.166

5.748

7.779

7.085

Eindtotaal

12.607

10.971

13.353

13.066

Geografisch ondermijningsbeeld zeehavens

Met de komst van de internationale veerdienst en de LNG-terminal is de rol van de havens aan het veranderen. De werkgroep die in 2021 door Groningen Seaports en de regionale eenheid van de politie in het leven is geroepen om mogelijke blinde vlekken in de havens op het gebied van ‘geografisch ondermijningsbeeld’ op te lossen heeft daar nu meer dan ooit aandacht voor. In deze werkgroep gaat het om verbetering van de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen een aantal overheidsdiensten: de Koninklijke Marechaussee, de douane, de landelijke eenheid van de Nationale Politie (te water en regionaal), de Regionale Informatie en Expertise Centra Noord-Nederland (RIEC), Rijkswaterstaat en de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland.

In 2022 heeft de werkgroep in dit kader verder gewerkt aan een convenant. Het convenant is nog in ontwikkeling. Vanuit de RIEC en gemeentes is een programmaregisseur aangesteld.

Onderhoud en ontwikkeling van de haveninfrastructuur

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaar, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zijn de leidende principes bij alle voorschriften van de haveninfrastructuur.

Port of Rotterdam, North Sea Port en Groningen Seaports hebben in 2022 een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de maritieme infrastructuur te standaardiseren. Het gaat daarbij om steigers, bolders, kademuren, wegen en elektriciteitsvoorzieningen. North Sea Port en Groningen Seaports gaan de door Port of Rotterdam reeds doorgevoerde standaarden gebruiken in de verdere ontwikkeling van de toekomstbestendige haveninfrastructuur.

In 2022 zijn de volgende grote onderhouds- en ontwikkelingsprojecten (grotendeels) afgerond:

In de Eemshaven:

  • zijn aanpassingen aan de wegen gerealiseerd ten behoeve van zware transporten;

  • is een deel van de Zwaaikom verdiept naar 12,2m-NAP ten behoeve van de EemsEnergyTerminal. Deze diepte is vereist voor een veilige toegang voor de LNG-tankers;

  • is de ISPS poort in de Beatrixhaven vervangen;

  • zijn de armaturen van de lichttorens in de Beatrixhaven vervangen;

  • heeft groot wegonderhoud aan de Kwelderweg plaatsgevonden;

  • is de kadebevloering in de Beatrixhaven gedeeltelijk hersteld.

In de haven van Delfzijl:

  • hebben reparaties plaatsgevonden aan de betonconstructie van kadevak D-E;

  • heeft groot onderhoud aan de Oosterlaan plaatsgevonden.

Verder is in 2022 de vervanging van het VHF systeem afgerond.

De haven van Delfzijl

Baggeren

Het is van groot belang dat scheepvaartverkeer veilig en zonder incidenten de havens kan bezoeken en kan afmeren. Door ook in 2022 het reguliere onderhoudsbaggerwerk efficiënt uit te voeren hebben zich in onze havens geen problemen voorgedaan met betrekking tot de nautische diepgangen.

Bij de uitvoering van baggerwerkzaamheden neemt de energietransitie een steeds grotere rol in. Baggerwerk is namelijk een energie-intensief proces waarbij per dag grote hoeveelheden dieselolie worden verbruikt. Verduurzaming van de baggerschepen is een effectieve maatregel om de CO2 uitstoot te verminderen. Bij aanbestedingen zetten we daarom actief in op verlaging van de milieu-impact. Dat resulteert in een steeds groenere baggervloot. Bij baggerwerkzaamheden in de Eemshaven is gebruik gemaakt van de Ecodelta, de eerste sleephopper op LNG.

Havenverordening

In 2022 is een nieuwe havenverordening van kracht geworden. De verordening heeft een opzet die vergelijkbaar is met de havenverordeningen van andere Nederlandse zeehavens.