Vorige Volgende

Directie

Groningen Seaports wordt bestuurd door een tweehoofdige directie bestaande uit de Chief Executive Officer (CEO) en de Chief Financial Officer (CFO). De directie richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen en aan de algemene vergadering.

Verantwoordelijkheden, taak en werkwijze

De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de directie zijn vastgelegd in de statuten van de vennootschap en het directiereglement. Op grond van de wet en de statuten van de vennootschap zijn bepaalde besluiten van de directie aan de goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de algemene vergadering onderworpen.

Benoeming

De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering. Leden van de directie kunnen door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Gestreefd wordt naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Zowel de directie als geheel, als ieder lid van de directie afzonderlijk is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Belangen

Een lid van de directie neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij of zij een (in)direct persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met Groningen Seaports. Wanneer beide leden van de directie een (in)direct persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van Groningen Seaports en daardoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Bezoldiging

De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie worden vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van het beloningsbeleid dat door de algemene vergadering is vastgesteld.