Vorige Volgende

3. Vorderingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

1 Handelsdebiteuren

3.816

2.194

2 Vorderingen op groepsmaatschappijen/deelnemingen

4.969

5.581

3 Overige vorderingen

7.223

78.614

4 Overlopende activa

246

1.294

Totaal Vorderingen

16.254

87.682

3.1 Handelsdebiteuren

De post handelsdebiteuren bedraagt € 11.531.000, hierop is ten behoeve van de presentatie € 3.630.000 in mindering gebracht wegens gefactureerde omzet voor 2023. Van de handelsdebiteuren is € 4.086.000 voorzien als oninbaar. Tegen een aantal debiteuren loopt een juridische procedure om inning te bewerkstelligen. Het verloop van de voorziening op handelsdebiteuren is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

3.488

Mutaties in 2022

Toevoeging

831

Vrijval ten gunste van het resultaat

-233

Stand 31-12-2022

4.086

3.2 Vorderingen op Groepsmaatschappijen en Deelnemingen

De vorderingen op groepsmaatschappijen en deelnemingen bestaan uit de volgende rekening-courant verhoudingen:

Bedragen x € 1.000

.

Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports

191

Fivelpoort Beheer BV

16.538

Stand 31-12-2022

16.728

Fivelpoort Beheer BV

Conform de rekening-courant overeenkomst met Fivelpoort wordt er rente in rekening gebracht over de gemiddelde stand van het rekening-courant saldo. Over 2022 is 3,44% rente in rekening gebracht. De renteopbrengst is verantwoord onder 'financiële baten en lasten' in de Winst-en-verliesrekening. Groningen Seaports is hoofdelijk aansprakelijk voor de vermogenstekorten van de deelneming in Fivelpoort Beheer BV. Om deze reden is een voorziening gevormd voor het volledige vermogenstekort van Fivelpoort Beheer BV. Deze voorziening is in mindering gebracht op het te vorderen bedrag rekening-courant verhouding met Fivelpoort Beheer BV. De toelichting op de mutatie in 2022 is opgenomen onder de toelichting op de deelnemingen, onderdeel van de Financiële vaste activa.

Het verloop van de voorziening deelneming Fivelpoort is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

11.092

Mutaties in 2022

Negatief resultaat Fivelpoort

668

Stand 31-12-2022

11.760

3.3 Overige vorderingen

De specificatie van de 'Overige vorderingen' is als volgt:

Bedragen x € 1.000

‎ ‎ 

Vordering in verband met de gestorte borg als gevolg van de negatieve waarde van een afgesloten derivaat. Groningen Seaports heeft geen recht van onderpand. In het hoofdstuk 'Financiële instrumenten' is deze zogenaamde CSA verder toegelicht.

3.270

Vordering op GR Havenschap Groningen Seaports voor de dienstenvergoeding 2022

1.764

De verwachte aflossing van de termijndebiteuren

164

Overige vorderingen

2.025

Stand 31-12-2022

7.223

3.4 Overlopende activa

De post overlopende activa heeft betrekking op vooruitbetaalde kosten voor 2023.