Volgende

A. Balans

Voor winstbestemming

Bedragen x € 1.000

Ref.

31-12-2022

31-12-2021

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

1

404.860

408.262

Financiële vaste activa

2

65.731

60.555

Totaal Vaste activa

470.591

468.817

Vlottende activa

Vorderingen

3

16.254

87.682

Liquide middelen

4

10.383

9.303

Totaal Vlottende activa

26.637

96.985

TOTAAL ACTIVA

497.228

565.802

PASSIVA

Eigen Vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal

5

198.058

198.058

Wettelijke reserves

5

1.552

1.215

Overige reserves

5

67.322

61.603

Resultaat verslagjaar

5

16.133

6.058

Totaal Eigen Vermogen

283.065

266.934

Voorzieningen

6

13.458

13.918

Langlopende schulden

7

128.856

180.356

Kortlopende schulden

8

71.849

104.593

TOTAAL PASSIVA

497.228

565.802