Vorige Volgende

1. Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Gronden en erfpacht

Infrastructuur

Materiële vaste activa in aanbouw

Gebouwen

Overige vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde
31-12-2021

158.504

311.908

15.083

6.837

20.290

512.623

Cumulatieve afschrijvingen

-

-87.315

-

-2.137

-14.909

-104.361

Boekwaarde
31-12-2021

158.504

224.594

15.083

4.700

5.381

408.262

Investeringen

-

-

9.737

-

-

9.737

Desinvesteringen

-1.076

-2.378

-348

-

-664

-4.466

Afschrijving Desinvestering

-

1.326

-

-

346

1.672

Herwaardering

-1.078

1.024

-

-

-

-54

Ingebruikneming activa

-

3.042

-3.719

-

677

0

Afschrijvingen

-

-9.246

-

-189

-856

-10.291

Boekwaarde
31-12-2022

156.350

218.362

20.753

4.513

4.885

404.860

Cumulatieve afschrijvingen

-

-95.235

-

-2.326

-15.419

-112.980

Aanschafwaarde
31-12-2022

156.350

313.596

20.753

6.837

20.303

517.839

Gronden en erfpachtterreinen

De gronden en erfpachtterreinen hebben betrekking op de nog in erfpacht uit te geven/te verkopen gronden en de in erfpacht uitgegeven terreinen. De verdeling van de post gronden en erfpachtterreinen is als volgt:

Bedragen x € 1.000

31-12-2022

31-12-2021

Uit te geven gronden

531 ha

29.822

568 ha

34.008

Overig/beperk uitgeefbaar

238 ha

2.348

240 ha

2.409

Terreinen uitgegeven in erfpacht

397 ha

121.716

381 ha

119.725

Overig uitgegeven

156 ha

2.464

149 ha

2.362

Infrastructuur

869 ha

874 ha

2.190 ha

156.350

2.211 ha

158.504

Voorraad gronden (nog in erfpacht uit te geven/te verkopen)

Van de nog uit te geven gronden met een boekwaarde van € 29.822.000 (2021: € 34.008.000) is Groningen Seaports NV geen juridisch, maar wel economisch eigenaar. Het economisch eigendom is onder andere overgedragen door GR Havenschap Groningen Seaports aan Groningen Seaports NV door middel van het vestigen van erfpachtrecht op de terreinen (financiële leasecontracten). Voorzover op balansdatum nog geen erfpachtrecht is gevestigd op nieuw verworven gronden, geldt dat de economische voor- en nadelen door GR Havenschap Groningen Seaports zijn overgedragen aan Groningen Seaports NV. Deze gronden worden dientengevolge ook verantwoord in de jaarrekening van Groningen Seaports NV. Voor een nadere toelichting op deze contracten wordt verwezen naar de toelichting op financiële lease onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
Naast de netto 531 uitgeefbare hectares is er ook nog 238 hectare niet uit te geven grond, dit is grond dat gebruikt wordt voor kabel- en leidingstroken, gronddepot of heeft een groenbestemming. Deze hectares hebben een boekwaarde van € 2.348.000 (2021: € 2.409.000).

In erfpacht uitgegeven terreinen

De in erfpacht uitgegeven terreinen betreffen operationele leaseovereenkomsten. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op operationele lease onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Van de in erfpacht uitgegeven terreinen met een boekwaarde van € 121.716.000 (2021: € 119.725.000) is Groningen Seaports NV geen juridisch, maar wel economisch eigenaar. Het economisch eigendom is onder andere overgedragen door GR Havenschap Groningen Seaports aan Groningen Seaports NV door middel van het vestigen van erfpachtrecht op de terreinen (financiële leasecontracten). Voor een nadere toelichting op deze contracten wordt verwezen naar de toelichting op financiële lease onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
Naast de uitgegeven gronden in erfpacht zijn er ook gronden uitgegeven in verhuur en opstal, dit betreft in totaal 156 hectare met een boekwaarde € 2.464.000 (2021: 2.362.000).

Infrastructuur

Onder infrastructuur zijn de in gebruik genomen infrastructurele werken opgenomen. Het betreft hier met name havenbekkens, kaden, wegen, steigers en utilitaire voorzieningen zoals stoomleidingen. De totale oppervlakte dat gebruikt wordt voor infrastructuur bedraagt 869 hectare. In de jaarrekening 2021 is voor infrastructuur 869 ha vermeld, dit had 874 ha moeten zijn. Het verschil betreft een kadeterrein dat niet was opgenomen. Ditzelfde terrein is in 2022 uitgegeven in huur en opstal en daar verantwoord. De jaarlijkse onderhoudskosten komen ten laste van de exploitatie.

Materiële vaste activa in aanbouw

Onder Materiële vaste activa in aanbouw zijn de investeringsprojecten opgenomen die nog niet gereed zijn dan wel nog niet in gebruik zijn genomen. De infrastructurele werken die gereed zijn dan wel in gebruik zijn genomen worden opgenomen onder de post 'Infrastructuur'. Ook in 2022 is om die reden een deel van de Materiële vaste activa in aanbouw overgeboekt naar Infrastructuur. De grootste projecten welke worden verantwoord onder de Materiële vaste activa in aanbouw betreffen de werkzaamheden op het te ontwikkelen terrein Heveskes en het te ontwikkelen terrein Oosterhorn-Zuid. Beide terreinen bevinden zich in Delfzijl. In de vervaardigingsprijs van projecten wordt rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend opgenomen. De toegerekende bouwrente is gebaseerd op de werkelijk betaalde rente en de cumulatieve investering in de projecten en bedraagt voor 2022 € 192.000. De overige betaalde rente is ten laste gebracht van het resultaat. Op de investeringen is in 2022 € 0,25 miljoen subsidie in mindering gebracht.

Bedrijfsgebouwen en overige vaste activa

De bedrijfsgebouwen betreft met name het kantoorgebouw aan de Handelskade Oost in Delfzijl. De jaarlijkse onderhoudskosten komen ten laste van de exploitatie.

Toelichting

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de kosten van aanschaf of vervaardiging (lineaire afschrijving) waarbij rekening wordt gehouden met de geschatte economische gebruiksduur. Bij infrastructurele werken vindt de eerste afschrijving plaats in het jaar waarop het actief beschikbaar is voor beoogd gebruik. Op overige investeringen wordt afgeschreven vanaf het moment van levering of bij ingebruikname. Op gronden wordt niet afgeschreven. De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Asset

Percentage

Jaren

Gronden en terreinen

-

-

Infrastructuur

1,33% - 20%

5 - 75

Bedrijfsgebouwen

2,50% - 20%

5 - 40

Overige materiele vaste activa

2,00% - 20%

5 - 50

Impairment

Groningen Seaports beoordeelt per balansdatum of een materieel actief of groep van materiele vaste activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Op grond van informatie uit externe bronnen en interne bronnen zijn er geen aanwijzingen bekend dan wel waarschijnlijk dat sprake is van een bijzondere waardevermindering. Een impairment toets heeft derhalve niet plaatsgevonden.