Vorige Volgende

5. Eigen Vermogen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

1 Geplaatst aandelenkapitaal

198.058

198.058

2 Wettelijke reserves

1.552

1.215

3 Overige reserves

67.322

61.603

4 Resultaat verslagjaar

16.133

6.058

Totaal Eigen vermogen

283.064

266.934

5.1 Geplaatst aandelenkapitaal

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2020

198.058

Mutaties in 2021

-

Stand 31-12-2021

198.058

Mutaties in 2022

-

Stand 31-12-2022

198.058

Groningen Seaports NV is opgericht op 14 juni 2013 door de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (voorheen Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Eemshaven/Delfzijl). Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 600 miljoen, verdeeld over 600 miljoen aandelen met een nominale waarde van € 1. Het geplaatst kapitaal bedraagt bij oprichting en einde boekjaar € 198.058.000 verdeeld in 198.058.000 gewone aandelen van € 1 nominaal. Volstorting van het geplaatst kapitaal heeft plaatsgevonden door inbreng (in natura) van de onderneming van GR Havenschap Groningen Seaports.

5.2 Wettelijke reserves

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2020

72

Mutatie:

1.143

Stand 31-12-2021

1.215

Mutatie:

337

Stand 31-12-2022

1.552

De wettelijke reserve betreft de wettelijke reserve deelnemingen die betrekking heeft op de deelnemingen waarin Groningen Seaports geen overheersende zeggenschap heeft en daarmee geen resultaatuitkeringen kan afdwingen. Deze deelnemingen zijn gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Deze wettelijke reserve is voor het eerst in de jaarrekening 2022 opgenomen ten laste van de overige reserves. De vergelijkende cijfers 2021 zijn hierop aangepast.

5.3 Overige reserves

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2020

30.193

Bij: verdeling resultaat boekjaar 2020

32.553

Af: mutatie wettelijke reserve:

-1.143

Stand 31-12-2021

61.603

Bij: verdeling resultaat boekjaar 2021

6.058

Af: mutatie wettelijke reserve:

-337

Stand 31-12-2022

67.322

Het resultaat van het vorig boekjaar wordt toegevoegd aan de overige reserve. In 2022 is een wettelijke reserve gevormd, deze is ten laste van de overige reserve gebracht. Deze wettelijke reserve is voor het eerst in de jaarrekening 2022 opgenomen. De vergelijkende cijfers 2021 zijn hierop aangepast.

5.4 Resultaat verslagjaar

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Resultaat boekjaar 2021

-

6.058

Resultaat boekjaar 2022

16.133

-

Resultaat verslagjaar

16.133

6.058

Voorstel winstbestemming 2022

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om het resultaat ad. € 16.133.000 toe te voegen aan de overige reserves.