Vorige Volgende

4. Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

Kas

1

-

Bank

10.382

9.303

Totaal Liquide middelen

10.383

9.303

Bankrekeningen met een positief saldo zijn onder de liquide middelen opgenomen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vennootschap.