Vorige Volgende

B. Winst-en-verliesrekening

Bedragen x € 1.000

Ref.

2022

2021

Bedrijfsopbrengsten

Netto omzet

9

55.214

51.568

Overige opbrengsten

10

2.429

2.580

Totaal Bedrijfsopbrengsten

57.643

54.148

Bedrijfslasten

Salarissen

11

9.079

7.054

Sociale lasten

11

2.268

1.874

Afschrijvingen

12

10.291

9.763

Overige kosten

13

14.342

22.558

Totaal Bedrijfslasten

35.980

41.249

OPERATIONEEL RESULTAAT

21.663

12.899

Resultaat Deelnemingen

14

4.460

937

Financiële baten en lasten

Financiële baten

15

1.324

1.258

Financiële lasten

15

-7.076

-7.532

Totaal Financiële baten en lasten

-5.752

-6.274

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

20.370

7.562

Belastingen

16

4.238

1.504

NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN

16.133

6.058