Vorige Volgende

6. Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

1 Nazorg baggerspeciestortplaatsen

3.482

3.798

2 Geluidsisolatie

301

241

3 Jubileum personeel

65

58

4 Personele regelingen

589

163

5 Sanering terreinen

9.022

9.659

Totaal voorzieningen

13.458

13.918

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

6.1 Voorziening nazorg baggerspeciestortplaatsen

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

3.798

Mutaties in 2022

Toevoeging

Onttrekking

-268

Vrijval ten gunste van het resultaat

-48

Stand 31-12-2022

3.482

De voorziening nazorg baggerspeciestortplaatsen is tot en met 2020 gevormd om de kosten voor de nazorgregelingen te kunnen dekken. De voorziening is altijd gebaseerd geweest op de Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen. In 2021 is besloten tot, en aangevangen met, het ontmantelen van twee stortplaatsen en het gereedmaken van één stortplaats om over te dragen in de nazorgregeling. In 2022 is hieraan een vervolg gegeven en is de ontmanteling van één depot afgerond. De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde. Het saldo van de voorziening per 31 december 2022 zal naar verwachting toereikend zijn voor de genoemde uitgaven.

Naar verwachting zal in 2023 de volledige voorziening ter hoogte van € 3,4 miljoen worden aangewend.

6.2 Voorziening Geluidsisolatie

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

241

Mutaties in 2022

Toevoeging

60

Onttrekking

-

Stand 31-12-2022

301

Eind januari 2010 is in de Stuurgroep Geluid (Provincie, Gemeente Delfzijl, EZ Noord, Groningen Seaports en SBE) een akkoord bereikt over een nieuwe geluidszone voor het haven- en industriegebied van Delfzijl. Dit akkoord behelst onder meer een nieuwe geluidszone Havens/Industrie Delfzijl, die voldoende ruimte biedt aan zowel wonen als werken. Ook over de verdeling van de kosten van de nieuwe geluidszone hebben de betrokken partijen een akkoord gesloten. Groningen Seaports voorziet één euro per uitgegeven vierkante meter in Delfzijl vanaf 2010.

Naar verwachting zal in 2023 geen onttrekking plaatsvinden ten laste van deze voorziening. In de komende vijf jaren zal naar verwachting € 301.000 worden aangewend ten laste van deze voorziening.

6.3 Voorziening Jubileum personeel

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

58

Mutaties in 2022

Toevoeging

14

Onttrekking

-7

Stand 31-12-2022

65

Deze voorziening is gevormd in verband met de betaling van een jubileumuitkering bij een dienstverband van 12,5, 25 of 40 jaar. In 2022 is een bedrag van € 7.000 onttrokken aan de voorziening jubileum personeel in verband met betaling van jubileumuitkeringen. In 2023 zal naar verwachting € 3.000 worden aangewend voor jubileumuitkeringen en in de komende 5 jaren zal naar verwachting € 33.000 worden aangewend ten laste van deze voorziening.

6.4 Voorziening Personele regelingen

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

163

Mutaties in 2022

Toevoeging

478

Onttrekking

-52

Vrijval ten gunste van het resultaat

Stand 31-12-2022

589

Deze voorziening is gevormd in verband met verplichtingen aan personeel in het kader van uittreden wegens ziekte, toekomstige bijdragen in re-integratie-trajecten tweede spoor en overige uitgestelde beloningen. Naar verwachting heeft € 425.000 van de voorziening personele regelingen betrekking op een looptijd korter dan een jaar, € 133.000 heeft betrekking op de periode van 2 tot 5 jaar. Het resterende deel is langlopend.

6.5 Voorziening sanering terreinen

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

9.659

Mutaties in 2022

Toevoeging

2.200

Onttrekking

-57

Vrijval ten gunste van het resultaat

-2.780

Stand 31-12-2022

9.022

In 2017 is een voorziening gevormd voor het saneren van terreinen die onder het beheer van Groningen Seaports vallen. De voorziening is onder andere gevormd in verband met een discontinuïteit van gebruikers van terreinen. Op een terrein zijn afvalstoffen opgeslagen welke verwijderd dienen te worden. Deze verplichting is na faillissement van een gebruiker van een terrein bij Groningen Seaports komen te liggen.

De omvang van de voorziening is bepaald door de beste schatting van de kosten te maken die noodzakelijk zijn om saneringen uit te voeren, welke afhankelijk zijn van bepaalde ingeschatte parameters. Deze parameters omvatten onder meer de hoeveelheid af te voeren afvalstoffen en de hiermee gepaard gaande verwerkingskosten en transportkosten, alsmede de mate van verontreiniging van de ondergrond en grondwater en zijn ingeschat op basis van de thans beschikbare informatie. Tevens is een inschatting gemaakt van de verwachte kosten als gevolg van de opgelegde last onder dwangsom. Op basis van voorstaande is in 2022 een vrijval van de voorziening van totaal € 2,8 miljoen opgenomen. Deze vrijval is het gevolg van het feit dat in 2022 afvoer van afvalstoffen heeft plaatsgevonden ten behoeve van immobilisatie op een terrein waarvan de kosten voor rekening zijn gekomen van de gebruiker van dit terrein. Als gevolg van de onzekerheid in de verwachte kosten van de verschillende scenario's, kunnen de werkelijke kosten substantieel afwijken van de opgenomen voorziening. In 2022 zijn kosten gemaakt voor het verwijderen van een deel van de afvalstoffen en kosten voor bodemonderzoek. Voor een ander terrein is conform een in 2022 gemaakte afspraak met de Provincie Groningen een voorziening gevormd van € 2,2 miljoen. Dit betreft een bijdrage voor het opruimen van bovengrondse vervuilingen.

In 2023 zal naar verwachting € 8,4 miljoen worden aangewend en in de komende 5 jaren zal naar verwachting € 0,6 miljoen worden aangewend ten laste van deze voorziening.