Vorige Volgende

Financieel

Het resultaat voor belastingen in 2022 bedraagt € 20,4 miljoen (2021: € 7,6 miljoen). Ten opzichte van de gerealiseerde bedrijfsopbrengsten 2021 is sprake van een stijging van de opbrengsten van circa € 3,5 miljoen. Het belangrijkste effect is de stijging van incidentele opbrengsten vanuit terreinen (circa € 7 miljoen) en een daling uit hoofde van de grondverkopen (circa € 3 miljoen lager).

Ten opzichte van de gerealiseerde bedrijfslasten 2021 is sprake van een daling van de lasten van circa € 5 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door lagere transactiegerelateerde kosten van € 5 miljoen als gevolg van minder grondverkopen en de daarmee samenhangende kostprijs van de verkochte gronden. Verder was er in 2021 sprake van een dotatie aan met name de voorziening sanering terreinen terwijl er in 2022 een vrijval is vanuit deze voorziening.

De grootste infrastructurele investeringen in 2022 betroffen de investeringen in het bedrijventerrein Heveskes en het bedrijventerrein Oosterhorn-Zuid. De investeringsomvang kwam in 2022 met € 9,7 miljoen iets hoger uit dan in 2021 (€ 8,9 miljoen).

In 2022 is een positieve operationele kasstroom gerealiseerd van € 99,5 miljoen (2021: € 28,2 miljoen positief). De operationele kasstroom in 2022 ligt daarmee ruim hoger dan in 2021. De belangrijkste oorzaak hiervan is positieve waardeontwikkeling van de renteswap als gevolg van de gestegen marktrente. De zekerheidsstelling voor deze renteswap (margin calls) is in 2022 met circa € 52 miljoen afgenomen. Verder is in 2022 circa € 6 miljoen (2021: € 0) dividend ontvangen. De investeringskasstroom is als gevolg van investeringen in infrastructuur en deelnemingen op € 16,0 miljoen uitgekomen (2021: € 18,1 miljoen). Per saldo resteert een positieve kasstroom waarvan € 82,3 miljoen is gebruikt voor het aflossen van leningen. Deze € 82,3 miljoen is een saldo van € 13,0 miljoen leningen aantrekken en € 95,3 miljoen leningen aflossen.

De current ratio bedraagt 0,37 (2021: 0,93). Deze liquiditeitsratio is gedaald omdat in 2023 een lening van € 50 miljoen moet worden afgelost, deze lening is op de balans per 31-12-2022 opgenomen onder de kortlopende schulden. De herfinanciering van deze lening is vastgelegd. Verder is, gelet op de mogelijkheid tot geborgde kasgeldfinanciering, de liquiditeit toereikend. De solvabiliteitsratio is per ultimo 2022 56,9% (2021: 47,2%). De ruim hogere solvabiliteitsratio is het gevolg van de positieve waardeontwikkeling van de renteswap waardoor er circa € 52 miljoen minder vreemd vermogen benodigd is ter financiering van de margin calls. Verder draagt het positieve resultaat over 2022 bij aan de verbetering van de solvabiliteitsratio.

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ultimo 2022 komt uit op 3,66 en voldoet daarmee aan de voorwaarde van een minimale DSCR van 1,1 zoals gesteld in de financieringsovereenkomst tussen Groningen Seaports en de BNG Bank. De DSCR geeft de betalingscapaciteit weer, als de ratio groter is dan 1 geeft dit aan dat kan worden voldaan aan het totaal van rente en aflossingen.