Vorige Volgende

8. Kortlopende schulden

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

1 Schulden aan leveranciers

2.213

3.653

2 Te betalen vennootschapsbelasting

1.143

1.594

3 Belastingen/premies sociale verzekeringen

3.514

3.949

4 Pensioenpremies

156

128

5 Overige schulden

835

716

6 Aflossingsverplichting langlopende leningen

51.500

1.450

7 Overlopende passiva

8.789

8.503

8 Bankkrediet

3.700

84.600

Totaal Kortlopende schulden

71.849

104.593

8.1 Schulden aan leveranciers

De post 'Schulden aan leveranciers' bestaat uit te betalen bedragen aan crediteuren.

8.2 Te betalen vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2017 is Groningen Seaports belastingplichtig voor de vennootschaps-belasting. Een uitgebreide toelichting ter zake is opgenomen onder de “Grondslagen voor de resultaatbepaling” onder de kop “Vennootschapsbelasting”. De opgenomen schuld betreft vennootschapsbelasting over 2022 waarvoor de aangifte nog moet worden ingediend. Verder is een vordering opgenomen over 2021 op basis de ingediende aangifte.

8.3 Belastingen/premies sociale verzekeringen

De schuld 'Belastingen en premies sociale verzekeringen' betreft de nog te betalen aanslag loonheffing over de maand december 2022. Verder betreft het af te dragen omzetbelasting over de maand december 2022.

8.4 Pensioenpremies

De schuld 'Pensioenpremies' betreft de nog te betalen pensioenpremies over de maand december 2022.

8.5 Overige schulden

De post 'Overige schulden' betreft met name het restant verlofuren van medewerkers van Groningen Seaports.

8.6 Aflossingsverplichting langlopende leningen

Dit betreft de aflossing op de langlopende lening welke in 2023 zal plaatsvinden. Onder punt 7.1 Langlopende schulden worden de aflossingen in 2023 toegelicht.

8.7 Overlopende passiva

De post 'Overlopende passiva' betreft facturen die in 2023 binnen zijn gekomen maar betrekking hebben op 2022. Het betreft voor een groot deel rentelasten die Groningen Seaports betaalt aan de GR Havenschap Groningen Seaports. Verder betreft het ontvangen vooruitbetalingen, het gaat hierbij om ontvangen betalingen van facturen welke in 2022 zijn uitgegaan maar betrekking hebben op 2023.

8.8 Bankkrediet

Vanaf 16 februari 2016 heeft Groningen Seaports het grootste deel van de benodigde externe financiering middels langlopende leningen vastgelegd, gedeeltelijk onder volledige borgstelling van de GR Havenschap Groningen Seaports. Ook het bankkrediet (kasgeldleningen) valt onder deze volledige borgstelling. De huidige kasgeldleningen zijn aangetrokken ten behoeve van de financiering van de bijstortingsverplichting (€ 3.700.000) voor de CSA in verband met de negatieve waarde van het derivaat.

Vanuit kredietovereenkomsten heeft Groningen Seaports de beschikking over een drietal kredietfaciliteiten. Het betreft een kredietfaciliteit van € 84,5 miljoen c.q. de omvang welke noodzakelijk is ten behoeve van de negatieve marktwaarde van het derivaat. Verder betreft het een kasgeldfaciliteit ter hoogte van maximaal € 70 miljoen en een rekeningcourant-faciliteit ter hoogte van maximaal € 10 miljoen.