Vorige Volgende

2. Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2022

31-12-2021

1 Deelnemingen

19.605

20.411

2 Langlopende vorderingen

428

260

3 Financial lease

18.757

19.893

4 Actieve belastinglatentie

16.941

19.991

5. Overige effecten

10.000

-

Totaal Financiële vaste activa

65.731

60.555

2.1 Deelnemingen

Bedragen x € 1.000

Deelneming

31-12-2021

Aandeel in resultaat

Kapitaalstorting

Investering / aankoop

31-12-2022

1 RSCG - Groningen Railport Veendam (65,92%)

3.074

302

-

-

3.376

2 Fivelpoort Beheer BV te Delfzijl (100%)

-

-

-

-

-

3 Zonnepark Valgenweg BV (25%)

218

-21

133

-

330

4 Sunport Delfzijl BV (49%)

4.829

306

-

-1.661

3.474

5 Helios Eemshaven BV (20%)

216

415

-

-

630

6 Windpark Mondriaan BV (20%)

6.863

2.265

-

-2.456

6.672

7 Windpark Mauve BV (20%)

5.211

1.860

-

-1.950

5.121

Totaal deelnemingen

20.411

5.128

133

-6.067

19.605

  1. Het aandeel in het resultaat van Groningen Railport betreft het verwachte resultaat van 2022 en de verwerking van het definitieve resultaat van 2021.

  2. De negatieve vermogenswaarde van Fivelpoort Beheer BV bedroeg per 1-1-2022 € 11.092.000. In 2022 is het definitieve resultaat van 2021 en het verwachte resultaat over 2022 verwerkt, samen bedraagt dit € 668.000 negatief. De netto vermogenswaarde per 31-12-2022 komt hiermee uit op € 11.760.000 negatief. Deze negatieve netto vermogenswaarde is gesaldeerd met de vordering vanuit rekening-courant met Fivelpoort beheer BV, onderdeel van de kortlopende vorderingen.

  3. Voor Zonnepark Valgenweg BV is in 2022 een aanvullende kapitaalstorting gedaan. Verder is het verwachte resultaat van 2022 en het definitieve resultaat van 2021 verwerkt.

  4. Vanuit Sunports Delfzijl BV is in 2022 dividend ontvangen. Verder is het verwachte resultaat van 2022 en het definitieve resultaat van 2021 verwerkt.

  5. Het aandeel in het resultaat van Helios Eemshaven BV betreft het verwachte resultaat van 2022 en de verwerking van het definitieve resultaat van 2021.

  6. (6&7) Vanuit de deelnemingen Windpark Mondriaan BV en Windpark Mauve BV is in 2022 dividend ontvangen. Verder is het verwachte resultaat over 2022 opgenomen.

De deelnemingen Groningen Railport en Fivelpoort Beheer BV zijn niet geconsolideerd in de jaarrekening van Groningen Seaports omdat de feitelijke betekenis te verwaarlozen is voor het geconsolideerde geheel. Voor de deelnemingen in zonneparken en windparken geldt dat Groningen Seaports wel invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid echter is hier geen sprake van overheersende zeggenschap.

2.2 Langlopende vorderingen

Bedragen x € 1.000

Verstrekte

Ontvangen

Voorziening

Vordering

31-12-2021

leningen

aflossingen

oninbaar

31-12-2022

Termijndebiteuren

260

358

190

-

428

Totaal langlopende vorderingen

260

358

190

-

428

De post Termijndebiteuren betreft betalingsafspraken welke met klanten zijn overeengekomen. De looptijd van de vorderingen wordt met de verschillende debiteuren in een overeenkomst vastgelegd.
Onder de aflossingen is ook een bedrag opgenomen dat naar verwachting in 2023 wordt ontvangen, in totaal € 164.000. Dit bedrag is opgenomen onder de Overige vorderingen.

2.3 Financial lease

Bedragen x € 1.000

Financial lease

31-12-2021

Toevoeging

Aflossing

31-12-2022

Financial lease

19.893

652

-1.788

18.757

Totaal Financial lease

19.893

652

-1.788

18.757

In 2017 is een koopoptie overeengekomen met een gevestigd bedrijf in de haven waarbij dit bedrijf het recht heeft grond aan te kopen tegen een overeengekomen (indexeerde) prijs. Dit bedrijf kan deze koopoptie op elk moment tot uiterlijk 2026 uitoefenen, waarbij Groningen Seaports verplicht is de grond te leveren. Vanaf de jaarrekening 2020 wordt deze overeenkomst verwerkt als een vordering vanuit financial lease.

2.4 Actieve belastinglatentie

Bedragen x € 1.000

Actieve belastinglatentie

31-12-2021

Dotatie

Vrijval

31-12-2022

Actieve belastinglatentie

19.991

568

-3.618

16.941

Totaal actieve belastinglatentie

19.991

568

-3.618

16.941

Met ingang van 1 januari 2017 is Groningen Seaports onderworpen aan vennootschapsbelasting. In 2022 is een vaststellingsovereenkomst ondertekend tussen Groningen Seaports en de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans. Voor het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde is vanaf de jaarrekening 2020 een latente belastingvordering gevormd.

Volgens de fiscale openingsbalans in de vaststellingsovereenkomst is het fiscale vermogen per 1-1-2017 € 140 miljoen hoger dan het commerciële vermogen per die datum. Het fiscale vermogen per 1-1-2017 bedraagt € 357 miljoen, het commerciële vermogen bedraagt € 218 miljoen per die datum. Een deel van dit verschil is tijdelijk van aard. In 2020 is op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving een latente belastingvordering gevormd voor het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde. Voor het waardeverschil op de vrije voorraad grond is een latentie gevormd op basis van 66% van dit waardeverschil. Het uitgangspunt is dat deze latentie gerealiseerd kan worden doordat de mogelijkheid tot toekomstige verkoop van terreinen bestaat. We toetsen jaarlijks of deze latentie in de toekomst gerealiseerd kan worden. Tot op heden is de beoordeling dat dit gerealiseerd gaat worden.

Bij verkoop van gronden wordt voor fiscale doeleinden een hogere boekwaarde grond ten laste van het resultaat gebracht wat leidt tot een vermindering van de te betalen (‘acute’) vennootschapsbelasting. Verder wordt jaarlijks fiscaal een vrijval van de fiscale voorziening derivaat geboekt wat leidt tot een vermeerdering van de te betalen (‘acute’) vennootschapsbelasting.

Een latente belastingvordering (actieve belastinglatentie) dient te worden verantwoord ten gunste van de winst-en-verliesrekening, voor zover het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn, waarmee de verrekening mogelijkheden kunnen worden benut. Op grond van de aanvullende afspraken die in 2021 met de Belastingdienst zijn gemaakt worden aanvullend latente belastingvorderingen gevormd voor dotaties aan voorzieningen. De vrijval van de latente belastinglatentie vindt plaats na aanwending van de voorziening. Voor de latente belastingen per 31-12-2022 is uitgegaan van het meest actuele belastingplan. Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt vanaf 2022 25,8%.

Voor een verdere toelichting op de last vennootschapsbelasting, zie toelichting 16 ‘Belastingen’.
Van de looptijd van de actieve belastinglatentie korter dan een jaar is geen betrouwbare schatting te geven.

2.5 Overige effecten

Bedragen x € 1.000

Overige effecten

31-12-2021

Nieuwe participaties

Afboekingen

31-12-2022

Participatie BPIG

-

10.000

-

10.000

Totaal overige effecten

-

10.000

-

10.000

In 2022 is Groningen Seaports medeaandeelhouder geworden van Bio Plastics Investment Groningen BV (BPIG). Deze BV is opgericht met als doel om gezamenlijk met een aantal noordelijke partijen te investeren in Avantium Renewable Polymers BV (ARNP). ARNP is onderdeel van Avantium NV en richt zich op de ontwikkeling en productie van Bio-plastics.