Vorige Volgende

G. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële rechten en verplichtingen vermeld waaraan Groningen Seaports voor toekomstige jaren is verbonden.

  • Groningen Seaports heeft contractuele verplichtingen inzake leaseauto’s. Voor de leaseauto’s zijn contracten aangegaan met een gemiddelde looptijd van 60 maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt gemiddeld € 270.000.

  • De lopende verplichtingen uit 2022 op projecten in uitvoering bedraagt € 18,3 miljoen.

  • Groningen Seaports heeft ten gevolge van een grondtransactie in 2022 een investeringsverplichting van maximaal € 4,5 miljoen voor het realiseren van hekwerken en een stoomleiding.

  • Groningen Seaports heeft ten gevolge van een grondtransactie in 2020 een investeringsverplichting van naar schatting € 500.000 voor het realiseren van een waterberging.

  • Op een aantal locaties in ons beheersgebied is sprake van bodemverontreiniging. Sanering van gronden die in erfpacht zijn uitgegeven is een verantwoordelijkheid van de (onder)erfpachter. In geval van faillissement bestaat het risico dat de verplichting voor sanering van de gronden na afloop van het erfpachtcontract bij Groningen Seaports komt te liggen. In de balans is voor twee specifieke terreinen binnen het beheersgebied een voorziening getroffen voor (gedeeltelijke) sanering.

  • In februari 2014 is met een bedrijf dat windturbines heeft geplaatst een opstalovereenkomst getekend. In deze overeenkomst is vastgelegd dat indien Groningen Seaports het betreffende terrein voor andere doeleinden wenst te gebruiken, zij verplicht is tot het betalen van een schadebedrag van maximaal € 8,5 miljoen. Deze verplichting loopt in 14 jaar lineair af tot € 0.

  • In 2018 is een verkoopovereenkomst gesloten waarin dit bedrijf het recht heeft om tot uiterlijk in 2023 de grond te verkopen aan Groningen Seaports, of aan derden, indien dit bedrijf er niet in slaagt een project te verwerven in een specifieke sector. Groningen Seaports is verplicht de grond terug te kopen indien aan de gestelde voorwaarde is voldaan.

  • Tegen Groningen Seaports is in een eerder boekjaar een juridische procedure gestart inzake het al dan niet tot stand komen van een overeenkomst tot aankoop van grond door Groningen Seaports. Groningen Seaports is in deze juridische procedure in eerste aanleg in het gelijk gesteld. De tegenpartij is in hoger beroep gegaan tegen deze uitkomst. Groningen Seaports is ook in het hoger beroep in het gelijk gesteld. Hierop heeft de tegenpartij cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft het cassatie beroep verworpen. De tegenpartij kan uiterlijk op 23 juni 2023 een verzoekschrift indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Op basis van de gedane uitspraken ten aanzien van dit juridische geschil, is besloten geen voorziening te treffen.