Vorige Volgende

D. Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

2022

2021

Operationeel bedrijfsresultaat

21.663

12.899

Correctie operationele kasstroom grondtransacties

1.076

7.809

Afschrijvingen

10.291

9.763

Mutatie werkkapitaal

69.856

6.339

Mutatie voorzieningen

-460

3.251

Uit bedrijfsactiviteiten

102.426

40.061

Ontvangen rente

62

828

Betaalde rente

-7.467

-7.923

Betaalde vennootschapsbelasting

-1.638

-4.745

Ontvangen dividend

6.067

-

-2.976

-11.840

Kasstroom uit operationele activiteiten

99.450

28.221

Investeringen in materiele vaste activa

-9.225

-9.215

Desinvesteringen in materiele vaste activa

1.718

180

Bijdragen derden

-

-

Investeringen in financiele vaste activa

-10.491

-11.208

Desinvesteringen in financiele vaste activa

1.978

2.143

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-16.020

-18.100

Ontvangsten uit leningen

13.000

17.500

Aflossingen leningen

-95.350

-22.650

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-82.350

-5.150

Netto kasstroom

1.080

4.971

Saldo liquide middelen begin verslagperiode

9.303

4.332

Saldo liquide middelen einde verslagperiode

10.383

9.303

Mutatie liquide middelen

1.080

4.971