Vorige Volgende

Voorwoord directie

Met een positief gevoel kijken wij naar 2022, waarin we onze koers aanhielden: economische groei is groen. Daarvoor is ruimte nodig. Ruimte om ook innovatieve bedrijven een vergunning te verlenen en hen te financieren. Er is fysieke- en milieuruimte nodig, evenals investeringsruimte ten behoeve van de noodzakelijke infrastructuur. Ruimte om gezamenlijk snelheid te maken, zoals we dat gedaan hebben met de komst van de LNG-terminal. Op die manier kunnen de Groninger zeehavens een belangrijke rol blijven spelen in de energietransitie in Nederland en Noordwest-Europa.

2022 was een uitzonderlijk jaar. Door de inval van Rusland in Oekraïne kwam de leveringszekerheid van energie in onder meer West-Europa onder druk te staan en moest Nederland de afhankelijkheid van gas uit Rusland zo snel mogelijk afbouwen. Naar aanleiding hiervan zijn de mogelijkheden voor het op korte termijn realiseren van een drijvende LNG-faciliteit in de Eemshaven onderzocht. In samenwerking met alle betrokken partijen is het gelukt deze drijvende LNG-terminal in een ongekend korte tijd van een half jaar te realiseren. En om de terminal begin september operationeel te krijgen. Wij zijn er heel trots op dat we, samen met alle betrokken partijen, deze enorme klus in zo’n korte tijd konden klaren en dat we hiermee een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan een onafhankelijke energievoorziening in West-Europa.

Cas König en Harold Sanders

Verder leidde de oorlog in Oekraïne ook tot een aantal sancties van onder andere de Europese Unie tegen Rusland. Eén van deze sancties is het weren van schepen die varen onder de Russische vlag. De uitvoering van deze sancties ligt bij de Port Security Officers van de havens, zo ook bij onze Port Security Officer. De verschillende sancties, waarvan de verantwoordelijkheid bij de Rijksoverheid ligt, zijn op dit moment nog steeds van kracht.

De oorlog in Oekraïne brengt potentiële veiligheidsrisico’s met zich mee voor (de installaties in) onze havens. Groningen Seaports onderhoudt daarover intensief contact met de betrokken overheidsinstanties.

Gronduitgiftes en ontwikkeling terreinen

Financieel gezien was 2022 een goed jaar. Afgelopen jaar hebben we achttien gronduitgiftes gerealiseerd met een totaal van 37,4 hectare. Hiervan is zo’n 15,8 hectare in ondererfpacht uitgegeven en circa 21,6 hectare verkocht op basis van eerder gemaakte afspraken. Met deze uitgiftes hebben we een omzet van € 58 miljoen gerealiseerd, met een nettoresultaat na belastingen van € 16,1 miljoen.

Groningen Seaports heeft in 2022 ruim dertien miljoen ton goederenoverslag gerealiseerd, waarmee deze cijfers stabiel zijn gebleven ten opzichte van 2021.

In 2022 zijn we onverminderd doorgegaan met de huisvesting van bedrijven op onze industrie- en bedrijventerreinen. Om aan de vraag naar beschikbare grond te kunnen blijven voldoen, hebben we ons in 2022 geconcentreerd op de ontwikkeling van twee van onze terreinen in het havengebied van Delfzijl: Heveskes en Oosterhorn-Zuid. De bedrijven die zich op deze terreinen gaan vestigen passen binnen de clusters waar wij ons op richten: biobased chemie, groene energie en circulaire industrie.

Binnen deze clusters hebben we in 2022 een aantal mooie nieuwe bedrijven mogen verwelkomen, waaronder het beursgenoteerde Avantium, een toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van groene chemie en B.V. Twentsche Kabelfabriek (TKF), eveneens beursgenoteerd, die in de Eemshaven een fabriek voor de productie van zeekabels voor de offshore windindustrie gaat realiseren.

Daarnaast startte Holland Norway Lines een ferrylijn met drie afvaarten per week naar Kristiansand in Noorwegen. Een sterk groeiend aantal toeristen maakte in 2022 al van deze nieuwe verbinding gebruik.

Vanwege de impact van de oorlog kregen veel bedrijven te maken met extreem hoge energie- en grondstofprijzen, hetgeen heeft geleid tot faillissementen of lagere productie.

Met de opening van het Chemport Innovation Center bieden we scale-ups in de groene chemie alle faciliteiten om hun duurzame ideeën en technologieën verder te brengen. De eerste scale-up, ExxFire hebben we inmiddels mogen verwelkomen. Ook kunnen we melden dat veel bestaande klanten in 2022 hun terreinen hebben uitgebreid om ruimte te bieden aan hun toegenomen activiteiten.

Onze organisatie

We streven naar een toekomstbestendige organisatie met een adequate governance structuur om daarmee de besluitvorming effectiever en transparanter te maken.

In 2022 zijn twee onafhankelijke onderzoeken afgerond. Deloitte heeft onderzoek gedaan naar een toekomstbestendige governance structuur van Groningen Seaports. Onderzoeksbureau Necker van Naem heeft in 2022 haar onderzoek afgerond naar de wijze waarop gronden zijn aangekocht voor de uitbreiding van de Eemshaven-Zuidoost. Ook in dit onderzoek is de aanbeveling gedaan om de governance structuur te vereenvoudigen. Naar aanleiding van beide adviesrapporten is eind 2022 een vervolgopdracht gegeven aan onderzoeksbureau Lysias om de randvoorwaarden te scheppen voor de inrichting van een toekomstbestendige governance structuur. De resultaten hiervan worden in 2023 verwacht. Een tweede aanbeveling uit het rapport van Necker van Naem was om de bestaande Havenvisie te actualiseren. Ook hiermee is in 2022 een start gemaakt, waarbij de verwachting is dat we dit proces in samenwerking met onze stakeholders in het tweede kwartaal van 2023 kunnen afronden.

Ook zijn we in 2022 gestart met de implementatie van een interne organisatiewijziging onder de noemer ‘Sea the Future’. Met dit programma richten we onze organisatie op een toekomstbestendige manier in. De implementatie van de organisatiewijziging zal in 2023 worden afgerond.

Dankwoord 

Tot slot willen wij alle medewerkers, partners en stakeholders van Groningen Seaports bedanken voor hun betrokkenheid en inzet in het afgelopen jaar. Mede dankzij hen is het gelukt om alle ontwikkelingen, zowel intern als extern, mogelijk te maken. Allen hebben een bijzondere prestatie geleverd in dit bijzondere jaar, waar klinkende resultaten zijn geleverd.

Cas König, CEO
Harold Sanders, CFO