Vorige Volgende

Stikstof

De uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof die leidde tot de stikstofcrisis, raakte ook Groningen Seaports. Samen met de provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, collega-havens en anderen, oefenen we blijvend druk uit op landelijke politici om mogelijkheden te scheppen voor de ontwikkeling en effectief gebruik van havens en de daar gevestigde innovatieve industrie. Tegelijkertijd hebben we grote inspanningen geleverd om zowel nieuwe als bestaande klanten bij te staan in het stikstofvraagstuk. Groningen Seaports denkt daarin mee en adviseert. Dit is vooral aan de orde bij de aanleg van nieuwe utiliteiten en de koppeling tussen verschillende bedrijven. Tegelijkertijd zijn bedrijven inventief om stikstofemissies aanzienlijk te verminderen door innovaties en nieuwe technische vindingen.

De verwachting is dat medio 2023 de ontwerpbestemmingsplannen voor Oosterhorn en de Eemshaven ter inzage zullen worden gelegd. Er kan echter niet worden uitgesloten dat de verwachte uitspraak van de Raad van State inzake stikstof en de inwerkingtreding van de Omgevingswet (opnieuw) tot uitstel hiervan zullen leiden.