Vorige Volgende

Samenwerkingen met strategische partners

Door de internationalisering en grote concurrentie bereiken we meer door actief in te zetten op hechtere samenwerking. We werken samen met vele partijen, van lokaal tot internationaal, met een focus op energietransitie en verduurzaming.

NorthGrid

NorthGrid is de handelsnaam van Stichting UFO - Buisleidingenstraat Eemsdelta. Groningen Seaports is één van de oprichters van deze stichting. NorthGrid onderzoekt en realiseert ruimtelijke inpassing voor de ontwikkeling van ondergrondse infrastructuur in de Chemport-regio en bevordert de samenwerking op dit gebied. Deze ondergrondse infrastructuur is essentieel voor de verduurzaming van energie, grondstoffen en water voor de industrie in Noord-Nederland én van groot belang om de klimaatdoelen tijdig te behalen.

De missie van NorthGrid is dat de regio binnen twintig jaar is voorzien van de ondergrondse verbindingen die bedrijven nodig hebben om te kunnen innoveren en verduurzamen.

NorthGrid vestigt daarbij de aandacht op:

  • Duidelijke communicatie doordat er één aanspreekpunt is;

  • Overzicht zodat projecten kunnen worden gecombineerd teneinde overlast te beperken;

  • Efficiënt ruimtegebruik door infrastructuur te clusteren;

  • Kortere looptijd die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen.

Groningen Seaports stelt expertise ter beschikking om dit faciliterende doel te realiseren. In 2022 heeft NorthGrid in samenspraak met de partners een ontwikkelagenda opgesteld. Verder is het opstellen van een position paper en de planuitwerking van waterstofinfrastructuur tussen Eemshaven en Delfzijl op de markt gezet. Een medewerker van Groningen Seaports heeft q.q. – dat wil zeggen in hoedanigheid van zijn functie - zitting in het bestuur van NorthGrid. De CEO van Groningen Seaports zit q.q. in de raad van toezicht van NorthGrid.

HyNorth

Stichting HyNorth is aanjager van de ontwikkeling van waterstofketens in Noord-Nederland. Dit doet HyNorth door lopende en nieuwe initiatieven, projecten en kennis met elkaar te verbinden. Groningen Seaports stelt expertise beschikbaar om deze projecten te faciliteren en ondersteunt de lobby richting Den Haag en Brussel. Daarin wordt de stichting bijgestaan door het regionaal bedrijfsleven, overheden en kennisinstituten. Een medewerker van Groningen Seaports heeft q.q. zitting in het bestuur van HyNorth.

In 2022 is door middel van de stichting HyNorth gefocust op de ontwikkeling van de waterstofclusters (Hyhubs) bij Eemshaven, Delfzijl, Veendam en Hoogeveen. Om het ecosysteem rondom waterstof op te bouwen vonden ontbijtsessies en andere netwerkbijeenkomsten plaats.

NortH2

NortH2 is een consortium van Equinor, Eneco, Gasunie, Groningen Seaports, RWE en Shell Nederland dat de haalbaarheid van grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof onderzoekt. Groningen Seaports heeft hierin een ondersteunende rol. De ambitie is om maar liefst 10 GWh beschikbaar te kunnen stellen en op die manier een positieve bijdrage te leveren aan het Nederlandse Klimaatakkoord. In 2022 heeft NortH2 de onderzoeksfase afgerond. De studie heeft het geloof in de noodzaak van een integrale aanpak bevestigd en aangetoond dat grootschalige productie in het noorden mogelijk is. NortH2 gaat nu de basis leggen voor de volgende fase en een organisatiestructuur ontwikkelen die daarbij hoort. Groningen Seaports zal in die fase als support partner blijven samenwerken met NortH2 om bij te dragen aan een duurzame economie in Noord-Nederland.

Missie H2

Waterstofconsortium Missie H2 bestaat uit acht partijen uit de waterstofketen (Gasunie, Groningen Seaports, Port of Amsterdam, Remeha, Shell Nederland, Toyota en in 2022 aangesloten Eneco en Vopak) en is partner van TeamNL. Missie H2 wil bedrijven inspireren, verbinden en stimuleren op weg naar een functionerende waterstofeconomie in 2030 en zo significant bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlands Klimaatakkoord en versnelling van de wereldwijde energietransitie.

Missie H2 en TeamNL verlengen hun samenwerking tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs

In 2022 hebben Missie H2 en TeamNL tijdens het energiesymposium Wind Meets Gas in Groningen bekend gemaakt hun samenwerking te verlengen tot en met de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 in Parijs. Tijdens deze Spelen wil Missie H2, samen met de overheid en een groot aantal Nederlandse bedrijven, een miniketen gerealiseerd hebben die op termijn lijdt tot een volledig functionerende waterstofmarkt.

Eemsdelta Green

Stichting Eemsdeltagreen is sinds 2013 - als eerste in de regio - actief als aanjager van de verduurzaming in de Eemsdelta. Eemsdeltagreen is een breed platform van industrie, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties om te komen tot een duurzame en groene bedrijfsvoering. Jaarlijks ondersteunt Eemsdeltagreen enkele initiatieven voor onder andere onderzoek. In 2022 is bijgedragen aan de ontwikkeling van twee games op het gebied van respectievelijk toekomstig duurzaam waterbeheer en studie en arbeidsmarkt. De CEO van Groningen Seaports heeft q.q. zitting in het bestuur van Eemsdeltagreen.

Stichting Beheer Natuurcompensatie Eemshaven

De Stichting Beheer Natuurcompensatie Eemshaven heeft ruim 50 ha binnendijks natuurgebied in bezit en beheer, en beheert daarnaast circa 20 ha buitendijks gebied. Het doel van de stichting is het aanleggen en in stand houden van een natuurgebied om het verlies aan natuurwaarden als gevolg van projecten in de Eemshaven te compenseren. Het dagelijks beheer en onderhoud van het gebied is in handen van Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. De stichting is in 2009 opgericht door RWE, NUON (thans Vattenfall) en (de rechtsvoorganger van) Groningen Seaports. De CEO van Groningen Seaports heeft q.q. zitting in het bestuur van deze stichting.