Vorige Volgende

Corporate Governance

Groningen Seaports N.V. is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap met één aandeelhouder, te weten de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports. Deze gemeenschappelijke regeling bestaat uit drie deelnemers: de provincie Groningen, de gemeente Het Hogeland en de gemeente Eemsdelta.

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports beslist over de wijze waarop door de voorzitter van dit algemeen bestuur het stemrecht op de aandelen in Groningen Seaports N.V. wordt uitgeoefend.

De algemene vergadering kan zowel in, als buiten vergadering besluiten nemen. Besluitvorming buiten vergadering gebeurt schriftelijk en met algemene stemmen.

De bevoegdheden van de algemene vergadering volgen uit de wet en de statuten. De algemene vergadering heeft onder andere bevoegdheden met betrekking tot het benoemen en ontslaan van de directie. Voorts moet de algemene vergadering op grond van de wet en/of statuten goedkeuring verlenen aan verschillende besluiten van de directie. Dit betreft onder meer investeringen en grondtransacties met een gekapitaliseerde of (ver)koopwaarde van meer dan € 5 miljoen en de strategie van de onderneming.

Hoewel Groningen Seaports niet beursgenoteerd is, volgt zij op onderdelen de principes en best practices uit de Nederlandse Corporate Governance Code.

Groningen Seaports heeft een two-tier bestuursmodel. De dagelijkse leiding over de onderneming berust bij de directie. Een onafhankelijke raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en de gang van zaken in de onderneming, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vervult de rol van werkgever van de directie.