Vorige Volgende

16. Belastingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Latente vennootschapsbelasting

3.050

-493

Vennootschapsbelasting boekjaar

1.310

2.043

Correcties voorgaande jaren

-123

-45

Totaal Belastingen

4.238

1.504

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 1 januari 2017 is voor Groningen Seaports de vennootschapsbelasting van toepassing. In 2020 is met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de fiscale openingsbalans. In de jaarrekening 2020 zijn op basis van deze fiscale openingsbalans latente belastingvorderingen opgenomen. In 2021 zijn verdere afspraken met de Belastingdienst overeengekomen en vastgelegd in een concept vaststellingsovereenkomst. In 2022 is de vaststellingsovereenkomst tussen Groningen Seaports en de Belastingdienst ondertekend.

Een uitgebreide toelichting is opgenomen onder 2.4 Actieve belastinglatentie in deze jaarrekening.

Uitsplitsing belastingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Latente belastingen

Correctie belastinglatentie 2021, vrijval

153

Vrijval belastinglatentie 2022

2.897

3.050

Acute belastingen

Schattingswijziging acute vennootschapsbelasting 2020

-82

Schattingswijziging acute vennootschapsbelasting 2021

-41

Acute vennootschapsbelasting 2022

1.310

1.187

Totaal

4.238

Acute belastinglast 2020

Bedragen x € 1.000

omschrijving

Grondslag acute belasting

16.003

Vennootschapsbelasting

25%

Subtotaal

4.001

Tarief correctie

-17

Totaal

3.984

Opgenomen schatting belastinglast 2020 in voorgaande jaren

4.066

Schattingswijziging acute vennootschapsbelasting 2020

-82

Acute belastinglast 2021

Bedragen x € 1.000

omschrijving

Grondslag acute belasting

8.107

Vennootschapsbelasting

25%

Subtotaal

2.027

Tarief correctie

-24,5

Totaal

2.002

Opgenomen schatting belastinglast 2021 in voorgaande jaren

2.043

Schattingswijziging acute vennootschapsbelasting 2021

-41

Acute belastinglast 2022

Bedragen x € 1.000

omschrijving

Grondslag acute belasting

5.244

Vennootschapsbelasting

25,8%

Subtotaal

1.353

Tarief correctie

-42,6

Totaal

1.310

Effectieve belastingdruk

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Resultaat voor belastingen

20.370

Belastingen

4.238

Effectieve belastingdruk

21%

De afwijking tussen het nominale tarief en de effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door de hierboven gespecificeerde omstandigheden, waaronder aanpassingen in de aangiften op basis van nadere afspraken met de Belastingdienst welke invloed hebben op de latenties en acute belastinglasten in voorgaande jaren.