Vorige Volgende

11. Salarissen en sociale lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Salarissen

9.079

7.054

Sociale lasten

2.268

1.874

Totaal Salarissen en sociale lasten

11.347

8.928

11.1 Salarissen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Salarissen

7.617

6.540

Secundaire kosten personeel

1.445

178

Externe loonkosten

17

337

Totaal Salarissen

9.079

7.054

Medewerkers

In onderstaande tabel wordt het aantal medewerkers vermeld dat in dienst is van Groningen Seaports, aangevuld met het ziekteverzuimpercentage.  

Omschrijving

2022

2021

Aantal fte (in dienst)

99,5

87,2

Ziekteverzuim

4,20%

3,80%

Beloning commissarissen en bestuurders

De bezoldiging van de Raad van Commissarissen (RvC) over 2022 bedraagt € 98.200 (2021: € 94.900).
De bezoldiging, inclusief pensioenlasten en sociale lasten, van de bestuurders over 2022 bedraagt € 444.000. Dit betreft de bezoldiging voor de heer C.L. König (CEO) en de heer H.V. Sanders (CFO). De bezoldiging van de bestuurders over 2021 bedraagt € 428.000.

Externe loonkosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Projectmedewerkers

61

14

Ziektevervanging

-

211

Overige personeelskosten derden

448

332

Doorbelasting investeringsprojecten

-493

-221

Totaal

17

337

11.2 Sociale lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Pensioenlasten

1.337

1.092

Overige sociale lasten

931

782

Totaal Sociale lasten

2.268

1.874

Pensioenen

Groningen Seaports NV heeft de pensioenen ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Aan het personeel is een pensioen toegezegd op basis van een middelloonregeling. Geen rekening is gehouden met eventuele actuariële risico's die verband houden met de voornoemde pensioenregeling. Omdat er naast de betaling van pensioenpremies geen verplichting bestaat ten aanzien van de pensioenregeling is geen voorziening getroffen. De dekkingsgraad van het ABP bedroeg 110,9% per 31-12-2022. Wettelijk is bepaald dat de dekkingsgraad 126% dient te zijn en dat de dekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder de 104,2% mag liggen. Groningen Seaports NV heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.