Vorige Volgende

13. Overige kosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

1 Core business

800

720

2 Project en transactiegerelateerde kosten

3.927

8.093

3 Structurele onderhoudskosten

6.343

5.422

4 Voorzieningen

-629

4.833

5 Overige kosten

3.901

3.491

Totaal Overige kosten

14.342

22.558

13.1 Core business

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Marketing en Public Relations

675

682

Ontwikkeling projecten

125

37

Totaal core business

800

720

13.2 Project en transactiegerelateerde kosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Projectgerelateerde bijdragen

1.123

228

Transactiegerelateerde kosten

2.804

7.866

Totaal project- en transactie

3.927

8.093

De projectgerelateerde bijdragen betreft onder andere kosten voor projecten in de voorbereidende fase en bijdragen aan samenwerkingsverbanden. De transactiegerelateerde kosten betreft met name de kostprijs van de gronden die in het boekjaar zijn verkocht.

13.3 Structurele onderhoudskosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Baggerkosten

3.135

2.880

Onderhoud infrastructurele werken

1.920

1.564

Beheerskosten

1.288

978

Totaal structurele onderhoudskosten

6.343

5.422

13.4 Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Nazorg baggerspeciestortplaatsen

-48

1.281

Geluidsisolatie

-

1

R/C Fivelpoort

-

-

Sanering terreinen

-581

3.550

Totaal voorzieningen

-629

4.833

Om reden dat er minder kosten zullen worden gemaakt dan eerder voorzien heeft er in 2022 een vrijval plaatsgevonden vanuit de voorzieningen nazorg baggerspeciestortplaatsen in Delfzijl en sanering terreinen. De dotatie aan de voorziening geluidsisolatie is opgenomen in de Transactiegerelateerde kosten.

13.5 Overige kosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Huisvestingskosten

461

288

Middelen en materialen

1.402

1.135

Kantoorkosten

183

216

Administratie en algemene kosten

1.511

1.459

Kosten GR Groningen Seaports

344

392

Totaal Overige kosten

3.901

3.491

Onder de administratie en algemene kosten is € 196.000 aan accountantskosten verantwoord, op basis van het stelsel van baten en lasten.

De accountantskosten kunnen als volgt worden verbijzonderd:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Onderzoek van de jaarrekening

196

129

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

3

Totaal

196

132

De 'Kosten GR Groningen Seaports' bestaan uit rente deelnemers 2022, accountantskosten en personele inhuur. In 2015 is besloten dat Groningen Seaports NV deze kosten vanaf het moment van verzelfstandiging draagt.

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN

35.980

41.249