Vorige Volgende

15. Financiële baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Financiële baten

1.324

1.258

Financiële lasten

-7.076

-7.532

Totaal Financiële baten en lasten

-5.752

-6.274

15.1 Financiële baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Rente diversen

1.324

1.258

Totaal Financiële baten

1.324

1.258

15.2 Financiële lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2021

Rente langlopende leningen

-5.095

-5.162

Rente kasgeldleningen

-218

-265

Rente lening GR

-660

-660

Borgstellingspremie GR

-1.104

-1.445

Totaal Financiële lasten

-7.076

-7.532

Een deel van de betaalde rente is als bouwrente aan een aantal projecten toegerekend en geactiveerd. De toegerekende bouwrente is gebaseerd op de werkelijk betaalde rente en de cumulatieve investering in de projecten. Voor 2022 gaat het om een rentepercentage van 3,24% waarbij € 192.000 is geboekt als bouwrente. De overige betaalde rente is ten laste gebracht van het resultaat. De borgstellingspremie heeft betrekking op de aan Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (GR) betaalde vergoeding voor de verkregen borgstelling voor de financiering op basis van de afgesloten borgstellingsovereenkomst tussen de GR en Groningen Seaports NV.