Wie we zijn en wat we doen

Groningen Seaports N.V. (hierna Groningen Seaports) is de beheerder, commerciële exploitant en ontwikkelaar van de Eemshaven en de haven van Delfzijl, inclusief de binnenhavens Farmsumerhaven en Oosterhornhaven, alsmede van de bedrijventerreinen Fivelpoort, Farmsumerpoort, De Delta, Weiwerd en van Groningen Railport.

De ligging van de beheersgebieden van Groningen Seaports

Groningen Seaports zet in op de drie sterke clusters, groene energie, biobased chemie en circulaire industrie. We zorgen voor geschikte kavels en een goede infrastructuur om de uitwisseling van energie, grondstoffen en reststromen te faciliteren. Tot slot faciliteren we de complete havendienstverlening, van de logistieke diensten tot de uitgifte, het onderhoud en de ontwikkeling van havens, kades en terreinen in beide havengebieden.

Bijzonder is dat ons beheersgebied voor een deel grenst aan Werelderfgoed Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium. Vanwege de unieke ligging van het gebied, de natuurlijke leefomgeving én het economisch belang ervan voor Noord-Nederland, heeft Groningen Seaports een bijzondere verantwoordelijkheid.

Organisatie

Groningen Seaports werkt met 99 medewerkers aan een duurzame, economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio. Groningen Seaports kent een tweehoofdige directie, bestaande uit een CEO en een CFO. De dagelijkse gang van zaken ligt in handen van de directie met ondersteuning van de teammanagers.

Missie, visie, strategie

Groningen Seaports heeft zich de loop der jaren ontwikkeld van een lokale en regionale speler in Noord-Nederland tot een organisatie die nationaal en internationaal opereert. Vanwege de vele ontwikkelingen bij en rondom Groningen Seaports hebben we de missie van Groningen Seaports in 2022 aangepast. Zo is Groningen Seaports niet alleen verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling van de havens en aangrenzende industrieterreinen, maar ook voor het versterken van de leefbaarheid in deze gebieden.

Missie

Groningen Seaports creëert op verantwoorde en duurzame wijze clusters en partnerships op de proposities ‘energie(gerelateerd)’, ‘biobased chemie’ en ‘circulair’, om daarmee voor (toekomstige) klanten en andere belanghebbenden werkgelegenheid, waarde en leefbaarheid te realiseren binnen haar beheersgebied en in Noord-Nederland.

Visie

In 2030 is de regio Delfzijl/Eemshaven het belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland. De energie- en datasector in de Eemshaven is van internationaal belang. De chemie- en recyclingindustrie in Delfzijl is volledig biobased. De krachtige verbinding van Energy- en Dataport Eemshaven met het biobased chemie- en recyclecluster in Delfzijl maakt van deze regio één efficiënte en concurrerende groene economische zone.

Strategie

Groningen Seaports heeft in het bedrijfsplan voor de periode 2024-2028 de volgende drie hoofddoelen geformuleerd:

 1. Managen van de groei, door:

  • uitbreiding van terrein te realiseren;

  • bestaande terreinen gereed te maken voor vestiging;

  • te zorgen voor de beschikbaarheid van (groene) feedstock/grondstoffen/energie;

  • voldoende aanwezigheid van arbeidspotentieel te realiseren.

 2. Versterken van het vestigingsklimaat, door:

  • bij te dragen aan de realisatie/implementatie van gunstige wet- en regelgeving;

  • Groningen Seaports te positioneren binnen de Europese Hydrogen Valley;

  • het aanbod te vergroten en de infrastructurele ontsluiting (inclusief utiliteiten) te verbeteren.

 3. Organiseren van een toekomstbestendige en robuuste organisatie, door:

  • een positieve exploitatie te realiseren, onafhankelijk van grondverkoop;

  • doelmatig en gericht te werken;

  • verbetering van de havens (schoner en veiliger).