Groningen Seaports als aantrekkelijke werkgever

Diversiteit

Groningen Seaports hecht waarde aan diversiteit en het creëren van bewustzijn. Dit zijn belangrijke stappen naar een diverse en inclusieve organisatie. Wij realiseren ons dat diversiteit en inclusie voortdurende inspanningen vereisen. We erkennen dat diversiteit niet slechts een doel is, maar een doorlopend proces van groei en aanpassing. We zetten ons vastberaden in om onze inspanningen te intensiveren en een werkomgeving te creëren waarin iedereen, ongeacht achtergrond, zich welkom en gewaardeerd voelt.

Eind 2023 bestond de personeelssamenstelling voor 33% uit vrouwen en 67% uit mannen. Ook de raad van commissarissen hecht waarde aan diversiteit en een evenwichtige verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen. Van de vijf posities in de raad van commissarissen worden er momenteel twee bekleed door een vrouw.

Opleiding en training

Een leven lang leren en blijven ontwikkelen vinden wij als organisatie belangrijk. Daarom stelt Groningen Seaports opleidingsbudget beschikbaar om de ontwikkeling van haar medewerkers te bevorderen en te investeren in menselijk kapitaal. Zo zijn er groepstrainingen gevolgd, specifieke opleidingen ter vergroting van kennis en kunde en ruimte gegeven aan persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

Medewerkeronderzoek

Er is op belangrijke thema’s een medewerkeronderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten hebben gediend als basis voor gerichte verbeterinitiatieven. De focus ligt op het versterken van de communicatiekanalen en het creëren van een werkomgeving die de betrokkenheid bevordert.

Nieuw wendbaar functiehuis

Het traject naar een nieuw wendbaar functiehuis is in 2023 gestart. Wendbaar verwijst hierbij naar de flexibiliteit en aanpasbaarheid van de functiestructuur binnen onze organisatie. Korn Ferry heeft Groningen Seaports hierbij ondersteund. Vorig jaar is het vernieuwd functiehuis voorbereid en in 2024 volgt de implementatie ervan. Zowel medewerkers als de ondernemingsraad zijn betrokken geweest bij dit proces. Dit wendbaar functiehuis is ingericht met zes functiefamilies die zich binnen een familie kenmerken door overeenkomstige werkzaamheden en vereisten op basis van generieke omschrijvingen.

Het nieuwe functiehuis is gericht op kernactiviteiten en factoren die het verschil maken bij Groningen Seaports en houdt ook rekening met de ambitie en behoeften van Groningen Seaports. Functiefamilies zorgen voor meer transparantie met betrekking tot loopbaan en onderbouwing van inschaling bij onze medewerkers. Dit nieuw wendbaar functiehuis is toekomstbestendig.

Ondernemingsraad

Voor de Ondernemingsraad stond 2023 in het teken van vernieuwing. Na vertrek van drie leden hebben zich drie kandidaten gemeld. Samen met de twee zittende leden bestaat de nieuwe Ondernemingsraad nu uit vijf leden.

Inhoudelijk sprongen er voor de Ondernemingsraad drie onderwerpen uit in 2023: organisatiewijziging, herfinanciering en borgstelling en tot slot aanpassing functiehuis en functiewaardering. De eerste twee onderwerpen hebben een instemmend besluit gekregen. Voor het derde onderwerp verwacht de OR in het eerste kwartaal van 2024 een instemmingsaanvraag vanuit de directie.

De Ondernemingsraad heeft elke zes weken overleg gevoerd met de directie (WOR-bestuurder) en tweemaal gesproken met de vertegenwoordigers van de raad van commissarissen.

De Ondernemingsraad houdt de medewerkers via het intranet op de hoogte van actuele onderwerpen en wat besproken is in de vergaderingen.

De Ondernemingsraad doet aan bijscholing en zal, mede vanwege de nieuwe samenstelling, begin 2024 een tweedaagse cursus volgen.