Uitvoering publieke nautische taken

Het Nautisch Service Centrum (NSC) van Groningen Seaports is verantwoordelijk voor het vlot, veilig en beveiligd afhandelen van het scheepvaartverkeer en alles wat verder in de haven van Delfzijl en de Eemshaven speelt.

Scheepsincidenten

In 2023 vonden 39 scheepsincidenten plaats in het beheersgebied van Groningen Seaports. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van deze incidenten. Bij deze incidenten zijn geen personen gewond geraakt of dodelijke slachtoffers gevallen.

Aard incident

2022

2023

Calamiteiten

5

7

Havenbeveiliging/ISPS

4

2

Milieu

7

14

Near Miss

8

2

Overig

12

14

TOTAAL

36

39

Meldingen per locatie

Delfzijl

7

17

Eemshaven

25

20

Appingedam

0

0

Farmsum

4

2

Havenbeveiliging en veiligheid

Veiligheid is in onze havens topprioriteit. Voor de scheepvaart maar ook voor omwonenden, werknemers, bedrijven en (recreatieve) gebruikers van onze havengebieden. Daarom laten we de veiligheid in de havens regelmatig toetsen en onderzoeken. In 2023 ging het om de volgende activiteiten:

  • De Europese commissie voor ISPS (International Ship & Port Facility Security) heeft een audit in Nederland gehouden, waaruit bleek dat enkele wachtkades niet voldoen aan de ISPS wetgeving. In Delfzijl betreft het kadevak AB. Bij bezoek van zeeschepen die varen onder ISPS-code moeten hekwerken rond de kade worden geplaatst en is de inzet van een havenbeveiliger verplicht.

  • De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn zonder bijzonderheden door de audit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gekomen.

  • Ook in 2023 hebben we de havenveiligheidswet geüpdatet en zijn de risicoanalyses opnieuw uitgevoerd.

  • In 2023 hebben we onderzoek laten doen door TNO naar veiligheid van high-risklocaties.

Daarnaast blijven we in gesprek met stakeholders en andere overheden om te onderzoeken hoe we de havens in de toekomst nog beter kunnen beveiligen. Zo zijn we met Ferm uit Rotterdam in gesprek om in onze havens een vergelijkbare stichting op te zetten die voorlichting en ondersteuning kan bieden tegen cybercriminaliteit.

Overleg met nautische stakeholders

Voor de publieke taken vindt op regelmatige basis overleg plaats met verschillende gremia, te weten:

  • Havenoverleg met onder andere agentschappen, sleepbootmaatschappijen, loodsen, bootlieden en andere autoriteiten, over lopende operationele zaken.

  • Operationeel kwartaaloverleg met Rijkswaterstaat en de regio Noord van het Nederlands Loodswezen over de operationele zaken op de Eems en in de havens.

  • Protide overleg met alle havenautoriteiten die het Protide-programma (PRObabilistic TIdal window DEtermination) gebruiken, om dit voortdurend te actualiseren.

  • Autoriteitenoverleg met rijksoverheden in het kader van het ‘geografisch ondermijningsbeeld van de zeehavens’.

  • Jaarlijks overleg tussen Rijkswaterstaat en de Duitse tegenhanger Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA).

Optimalisatie haven

In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de capaciteit van de Eemshaven te optimaliseren. Met alle plannen voor de energietransitie is het belangrijk dit goed in beeld te krijgen en te weten waar uitbreidingsmogelijkheden zijn. Een onderdeel van dit onderzoek betreft ligplaats-simulaties.

Aanvullende studie en training

In 2023 hebben de medewerkers van NSC een opleidingsmodule Duits gevolgd. Hiermee is het NSC nu drietalig: Nederlands, Engels en Duits. Beheersing van het Duits is vooral van toegevoegde waarde in de communicatie met binnenvaartschepen.