Uitvoering overige nautische taken

Ontwikkeling scheepsbewegingen en overslag

In 2023 is zowel het aantal binnenvaartbezoeken (-23,9%) als ook het aantal zeevaartbezoeken (-2,7%) gedaald, wat geresulteerd heeft in een totale daling van het aantal scheepbezoeken van -12,6%.

Aantal scheepsbezoeken

2019

2020

2021

2022

2023

Binnenvaart

4.589

3.734

3.934

4.197

3.192

Zeevaart

6.464

4.433

5.261

4.819

4.691

Eindtotaal

11.053

8.167

9.195

9.016

7.883

In de overslagcijfers is, ondanks de afname van het aantal scheepsbewegingen, een toename te zien van het aantal tonnen overslag. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de aanvoer van LNG.

Overslag in tonnen

(x 1.000 ton)

2019

2020

2021

2022

2023

Binnenvaart

6.505

5.223

5.574

5.981

4.455

Zeevaart

6.166

5.748

7.779

7.085

9.686

Eindtotaal

12.671

10.971

13.353

13.066

14.141

Onderhoud en ontwikkeling haveninfrastructuur

Betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaar, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zijn de leidende principes bij alle voorschriften van de haveninfrastructuur.

In 2023 zijn de volgende grote onderhouds- en ontwikkelingsprojecten (grotendeels) afgerond:

 • Nieuw bestek voor terrein- en groenonderhoud Delfzijl – Eemshaven.

 • Plaatsen camera’s drijvende steiger geplaatst en vervangen diverse camera’s.

 • Vervangen VHF zenders.

 • Vervangen van alle walstroomkasten.

 • Nieuw contract voor energielevering.

 • Voorbereiden aanbesteding nieuw radarsysteem.

In de haven van Delfzijl:

 • zijn dokputten Niestern Sander aangepakt;

 • is waterbodemonderzoek uitgevoerd.

In de Eemshaven:

 • is voor windpark Hollandse Kust Noord de opstellocatie aan de noordzijde van de Julianahaven gebaggerd en uitgevlakt;

 • zijn stroommetingen uitgevoerd voor een nieuwe stroomatlas;

 • is waterbodemonderzoek uitgevoerd.

Baggeren

Het is van groot belang dat scheepvaartverkeer veilig en zonder incidenten de havens kan bezoeken en kan afmeren. Daarom baggeren we zowel in de Eemshaven als in de haven van Delfzijl.

Baggerwerkzaamheden hebben als neveneffect dat het de natuurlijke processen in de Waddenzee verstoort, dit heeft ook een effect op het leven in de Waddenzee. Groningen Seaports zoekt altijd naar mogelijkheden om de impact van baggeren op de troebelheid van de Eemsdollard te verlagen gelet op de negatieve effecten die dat heeft op de primaire voedselketen in het estuarium. De bereikbaarheid van de havens is echter ook van belang en daarom zoeken we naar de beste oplossing. Voor de baggerwerkzaamheden in de Eemshaven maken we gebruik van de mogelijkheden die worden geboden in het beheerplan Waddenzee, dat in 2023 opnieuw voor zes jaar is verlengd. Voor de haven van Delfzijl werken we aan het verkrijgen van een nieuwe Wet Natuurbeschermingsvergunning. Om de continuïteit van de bereikbaarheid te garanderen is door het Ministerie LNV toestemming afgegeven om het onderhoud voort te zetten.

Het feit dat de baggerwerkzaamheden tijdelijk hebben stilgelegen heeft niet tot een vermindering van de diepgang geleid. Wel is het sediment in de haven verder geconsolideerd.[2] Nadat de baggeractiviteiten in Delfzijl na het groeiseizoen weer zijn opgepakt is het slib alsnog uit de haven gebaggerd.

Vooruitblik havenfaciliteiten

Een veilige haven blijft een van onze hoogste prioriteiten. Daarom zijn veel van onze activiteiten gericht op de verbetering van de veiligheid en beveiliging van de Groninger havens: denk aan het afsluiten van een deel van de haven, het reduceren van het aantal toegangspoorten en beter parkmanagement. Maar ook aan duidelijke bebording en regels voor het werken op de kade.

 • 2Zand en slibdeeltjes die bezinken en onder hun eigen druk inkrimpen en uiteindelijk kunnen worden omgevormd tot sedimentair gesteente.