Highlights 2023

In januari 2023 is de zware ladingkade in gebruik genomen voor de overslag van monopiles: fundatiepalen voor offshore windturbines. Deze activiteiten en die van andere bedrijven in de Beatrixhaven heeft geleid tot een toename in het scheepvaartverkeer in de Beatrixhaven. Ook zijn de openbare kades steeds drukker geworden.

In februari bracht staatsecretaris van Defensie Van der Maat samen met Commissaris van de Koning Paas en burgemeester Bolding van Het Hogeland een bezoek aan het Permanent Militair Object (PMO) in de Eemshaven. De Eemshaven is in 2021, naast Rotterdam en Vlissingen, door Defensie aangewezen als belangrijke aan- en afvoerhaven voor militaire transporten.

Holland Norway Lines is in april uit de Beatrixhaven vertrokken.

Op 26 mei brak brand uit in een binnenvaart bitumentanker in Delfzijl. Samenwerking tussen de brandweer, havendienst en sleepdienst voorkwam dat de brand oversloeg naar de steiger voor tankschepen (jetty) van JPB Logistics. Na ontruiming is het schip naar een andere steiger gesleept, waar het kon worden geblust. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-Alert verstuurd in de omgeving van de brand.

In juni lag de Silver Nova van scheepsbouwer Meyer Werft in de Eemshaven. Dit nieuwe cruiseschip is opgeleverd in augustus en wordt geheel aangedreven door LNG.

Eind juli brak op 27 kilometer uit de kust brand uit op de Fremantle Highway, een autoschip met bijna 3.800 auto’s aan boord. Op 2 augustus wees minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de Eemshaven aan als Port of Refuge (uitwijkhaven voor schepen in nood) waar de Fremantle Highway op 3 augustus aanmeerde. Daar heeft het tot 21 september aan de kade gelegen voor verdere inspecties en afhandeling van de lading, waarna het schip naar Rotterdam is versleept.

Fremantle Highway

Eind augustus stond Delfzijl in het teken van Sandy Coast 2023, de grootste Europese oefening voor mijnbestrijding en havenbescherming op ondiep water en havens. Hieraan deden 500 militairen en schepen uit zes NAVO-landen mee, waaronder het tot de NAVO toegetreden Finland. De schepen die ‘open huis’ hielden werden druk bezocht.

In november is het cruiseschip Carnival Jubilee in de Eemshaven afgebouwd en in bedrijf gesteld. Het schip is 340 meter lang en wordt, net als de Silver Nova, aangedreven door LNG.

Eemshaven 50 jaar

De vondst van zout en aardgas in de jaren 50 van de vorige eeuw in de provincie Groningen leidde tot de vestiging van een industrieel complex, gespecialiseerd in de basischemie, in Delfzijl. Deze industriële ontwikkeling gaf ook de aanzet tot de bouw van de Eemshaven in de toenmalige gemeente Uithuizermeeden (later Eemsmond, nu Het Hogeland). In het jaarverslag van het havenschap over 1967 wordt voor het eerst gewag gemaakt van de Eemshaven.

Eemshaven in 1973

Anno 2023 wordt vanuit de Eemshaven gewerkt aan de aanleg van meerdere windparken. Ook is de Eemshaven voor een aantal windparken de vaste onderhoudsbasis. Verder koos een wereldwijd opererende tankterminal operator de Eemshaven als vestigingsplek voor een olieterminal en herbergt de haven sinds 2022 een LNG-terminal. Met een opgesteld vermogen van 8.000 MW is de haven aantrekkelijk geworden voor grote energieafnemers, zoals datacenters. Naar verwachting zal de Eemshaven ook bij toekomstige ontwikkelingen op energiegebied, zoals bijvoorbeeld waterstof, een voorname rol blijven spelen.

Eemshaven in 2023

Lees meer over de geschiedenis van de Eemshaven en ontdek hoe de haven zich in een halve eeuw heeft ontwikkeld tot dé energiehaven van West-Europa.

Schone scheepvaart

In 2030 willen we het belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland zijn. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de scheepvaart. Groningen Seaports wil samen met bedrijven, overheden en belangenorganisaties werken aan het vergroenen van de scheepvaartsector om op deze manier de impact van de scheepvaart op de leefomgeving te beperken of zelfs ondanks de groei terug te dringen. Dit doen we met het adaptieve uitvoeringsprogramma Schone Scheepvaart 2030. De activiteiten richten zich op:

  • Kades voorzien van walstroom;

  • Realiseren voldoende LNG bunkercapaciteit voor zeeschepen en binnenvaart;

  • Stimuleren schone scheepvaart door incentives op de havengelden.

Aanvullend wordt nu onderzoek gedaan naar mogelijke inzet van duurzame brandstoffen voor de scheepvaart.

Varen op waterstof

Het droge-ladingschip ms Antonie is het eerste nieuwbouw binnenvaartschip dat op waterstof vaart. Vanaf 14 november vervoert het 135-meterschip zout voor Nobian vanuit Delfzijl naar Rotterdam.

Walstroom

De drijvende steigers voor de zee- en binnenvaart zijn in 2023 voorzien van walstroomaansluitingen. Dit voorkomt dat aangemeerde schepen zelf aan boord energie opwekken met brandstoffen. De emissies kunnen daardoor verminderen. Walstroom wordt tegen betaling geleverd uit het energiecontract van Groningen Seaports waarvoor 100% duurzame energie wordt ingekocht. In 2023 zijn de walstroomkasten voor de binnenvaart op steigers en op drijvende steigers opgeleverd.

Scheepsafvalinzameling

Door aangepaste Europese richtlijnen is per 1 januari 2023 het nieuwe Havenafvalplan Groningen Seaports (HAP) in werking getreden; er is met de andere zeehavens in Nederland voor gekozen om dit plan op een landelijk uniforme wijze vorm te geven. Hierdoor is er voor de havengebruikers en inzamelaars een duidelijke en eensluidende wetgeving ontstaan in de Nederlandse zeehavens. Zoals beoogd is door het nieuwe HAP de dienstverlening in de havens verbeterd en zijn de inzamelingen en verwerking van het havenafval verder verduurzaamd. Medio 2024 volgt een landelijke evaluatie om vast te stellen of er nog verdere kwaliteitsverbeteringen of maatregelen voor verduurzaming door te voeren zijn.