Ons verhaal over 2023

Het 50-jarig bestaan van de Eemshaven afgelopen zomer was voor ons hét moment om gezamenlijk terug te kijken op de basis van ons succes. En dat deden wij niet alleen. We mochten zóveel mensen ontvangen die links- of rechtsom wel iets in de haven hebben gedaan, of nog steeds doen. Iedereen voelde zich een beetje de vader van dat succes. En dat kunnen wij alleen maar beamen, want zoiets neerzetten als een Eemshaven doe je niet met een handjevol mensen. Of het nu ging om de aanleg van een dijk, de bouw van een stukje kade of meewerken aan een van de vele bedrijven in de Eemshaven: daar hebben we vele duizenden mensen voor nodig gehad.

De Eemshaven kwam een kleine twee maanden later nog veel meer in de aandacht toen het door minister Harbers werd aangewezen als Port of Refuge voor de Freemantle Highway. Hoewel het zeker goed was dat we dit schip konden huisvesten, waren we ook bezorgd, omdat het onduidelijk was of het zwaar beschadigde schip vervolgschade kon veroorzaken terwijl het in de haven lag. Gelukkig bleef dat achterwege en was de kade weer op tijd beschikbaar.

Veel aandacht was er ook voor een ander schip dat uit de haven moest vertrekken: de Romantika van Holland Norway Lines. Spijtig genoeg lukte het niet om deze veerverbinding bestendig te krijgen. Daarvoor heb je een vaste kade nodig, en het is Holland Norway Lines niet gelukt om die kade gerealiseerd te krijgen.

Ook hebben we met een consortium gewerkt aan een plan voor de (economische) toekomst van Groningen gebaseerd op waterstof.

Havenvisie

Om als organisatie op de juiste koers te blijven varen, heb je visie nodig. Ons laatste visiedocument dateert uit 2012 en een update is noodzakelijk, zoals ook geadviseerd in eerder onderzoek naar een toekomstbestendige governancestructuur. 2023 stond daarom voor een groot deel in het teken van de ontwikkeling van dat nieuwe visiedocument. Het was goed om te ontdekken dat we de groene focus op circulariteit, energy en biobased chemie nog steeds de juiste focus vinden, dat we onze omgeving veel meer bij deze focus willen en moeten gaan betrekken, dat leefbaarheid meer aandacht dient te krijgen én dat we expliciet aandacht hebben voor duurzame werkgelegenheid en circulaire economie. Tijdens de vele sessies met een kleine 200 stakeholders en diverse specialisten zijn we uiteindelijk tot een nieuwe visie gekomen waarin Groningen Seaports als hart van vooruitgang centraal staat. In 2024 volgt, nadat er duidelijkheid is over de governance, de vaststelling van de nieuwe havenvisie.

Herfinanciering

Om de ambities uit ons bedrijfsplan te kunnen realiseren, zijn we blij dat we in oktober de financiering van Groningen Seaports voor de komende jaren zeker hebben gesteld. Vanwege de groei die we hebben doorgemaakt en onze huidige omvang hebben we ervoor gekozen om met twee banken in zee te gaan: BNG Bank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Daarmee zijn we klaar voor de toekomst.

Gronduitgiftes en goederenoverslag

Financieel gezien was 2023 een goed jaar. We hebben 13 gronduitgiftes gerealiseerd met een totaal van 46,6 hectare. Hiervan is 36,2 hectare in ondererfpacht uitgegeven en 10,4 hectare verkocht. Met onder andere deze uitgiftes hebben we een omzet van € 52.115.000 gerealiseerd, met een nettoresultaat na belastingen van € 6.017.000.

Verder hebben we in 2023 ruim 14,1 miljoen ton goederenoverslag gerealiseerd, waarmee deze cijfers licht zijn gestegen ten opzichte van 2022.

Ontwikkelingen havens en terreinen

Zoals altijd zijn we trots wanneer partijen ervoor kiezen om zich te vestigen of uit te breiden in onze havens en op de bedrijventerreinen. Zo heeft de Jan de Nul-groep begin vorig jaar een groot terrein achter de zware ladingkade in gebruik genomen voor de aanleg van het 20e en 21e windpark vanuit de Eemshaven: Gode Wind III en Borkum Riffgrund III. Necron is gestart met de bouw van een distributiecentrum van 68.000 vierkante meter, eveneens in de Eemshaven. De nog te realiseren vierde lijn van EEW voor thermische verwerking van gemeentelijk zuiveringsslib is een goed voorbeeld van circulair gebruik van grondstoffen.

We zijn begonnen met het opruimen en schoonmaken van de bovengrondse delen van voormalige afvalolieverwerker North Refinery in Farmsum en het voormalige Schipper Recycling. Broodnodig, maar met een behoorlijke financiële impact voor onze organisatie. Hiermee maken we de terreinen ook weer geschikt voor uitgifte in de toekomst.

Organisatie

Onder andere als gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt en mogelijk ook door onze interne organisatiewijziging in 2022 hadden we vorig jaar te maken met een groter verloop dan we gewend waren. Daarmee hebben we helaas ervaring moeten laten gaan, maar tegelijkertijd hebben we kansen kunnen creëren om het bedrijf verder klaar te maken voor de toekomst. Deze ontwikkeling benadrukt het belang om in onze mensen te blijven investeren.

Vooruitblik 2024

In 2024 werken we, in gezamenlijkheid met onze aandeelhouder, de betreffende overheden en RvC, toe naar een vernieuwde set afspraken over hoe we ons tot elkaar verhouden. Tegen deze achtergrond gaan we de volgende stappen zetten in de verdere ontwikkeling van de havens en terreinen. Dit alles onder uitdagende marktomstandigheden.

Ook intern is er dit jaar het nodige te doen. We bereiden ons verder voor op de rapportage volgens de standaarden van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ook zal de IT in de volle breedte de benodigde aandacht krijgen. Tot slot heeft contact met onze medewerkers en stakeholders onze aandacht, bijvoorbeeld tijdens het mooie event Delfsail.

Dankwoord

Graag willen wij alle medewerkers, klanten en stakeholders van Groningen Seaports bedanken voor hun betrokkenheid en inzet in het afgelopen jaar. 2023 was weer een uitdagend jaar en juist die uitdagingen, bleek maar weer, haalden het beste in onze organisatie en mensen naar boven.

Cas König, CEO

Harold Sanders, CFO