16. Belastingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Latente vennootschapsbelasting

1.109

3.050

Vennootschapsbelasting boekjaar

1.469

1.310

Correcties voorgaande jaren

-24

-123

Totaal Belastingen

2.555

4.238

Vennootschapsbelasting

De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt bepaald op basis van de vaststellingsovereenkomst die Groningen Seaports NV met de Belastingdienst overeen is gekomen. Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt voor 2023 25,8% (2022: 25,8%).

De latente vennootschapsbelasting wordt bepaald op basis van de mutaties in de betreffende post waar de latentie betrekking op heeft. Een uitgebreide toelichting is opgenomen onder 2.4 Actieve belastinglatentie in deze jaarrekening.

Uitsplitsing belastingen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Latente belastingen

Correctie belastinglatentie 2022, dotatie

-26

Vrijval belastinglatentie 2023

1.135

1.109

Acute belastingen

Schattingswijziging acute vennootschapsbelasting 2022

-24

Acute vennootschapsbelasting 2023

1.469

1.445

Totaal

2.554

Acute belastinglast 2022

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Grondslag acute belasting

5.150

Vennootschapsbelasting

25,8%

Subtotaal

1.329

Correctie lage tarief

-43

Totaal

1.286

Opgenomen schatting belastinglast 2022 in voorgaande jaren

1.310

Schattingswijziging acute vennootschapsbelasting 2021

-24

Acute belastinglast 2023

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Grondslag acute belasting

5.746

Vennootschapsbelasting

25,8%

Subtotaal

1.482

Correctie lage tarief

-14

Totaal

1.469

Effectieve belastingdruk

bedragen x € 1.000

omschrijving

Resultaat voor belastingen

8.571

Belastingen

2.554

Effectieve belastingdruk

30%

De afwijking tussen het nominale tarief en de effectieve belastingdruk wordt veroorzaakt door de hierboven gespecificeerde omstandigheden, waaronder aanpassingen in de aangiften op basis van nadere afspraken met de Belastingdienst welke invloed hebben op de latenties en acute belastinglasten in voorgaande jaren. Daarnaast leidt de beperkte aftrek van rentelasten tot een hogere belastingdruk.