15. Financiële baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Financiële baten

1.591

1.324

Financiële lasten

-10.963

-7.076

Totaal Financiële baten en lasten

-9.372

-5.752

15.1 Financiële baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Rente diversen

1.591

1.324

Totaal Financiële baten

1.591

1.324

15.2 Financiële lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Rente langlopende leningen

-7.282

-5.095

Rente kasgeldleningen

-1.762

-218

Rente lening GR

-660

-660

Borgstellingspremie GR

-1.258

-1.104

Totaal Financiële lasten

-10.963

-7.076

In het kader van de herfinanciering zijn in 2023 het derivaat en bestaande leningen met een variabele rente afgewikkeld. Hiervoor is in totaal € 3,6 miljoen aan kosten gemaakt en verwerkt als last onder de Rente langlopende leningen. Een deel van de betaalde rente is als bouwrente aan een aantal projecten toegerekend en geactiveerd. De toegerekende bouwrente is gebaseerd op de werkelijk betaalde rente en de cumulatieve investering in de projecten. Voor 2023 gaat het om een rentepercentage van 4,43% waarbij € 811.000 is geboekt als bouwrente. De overige betaalde rente is ten laste gebracht van het resultaat. De borgstellingspremie heeft betrekking op de aan Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (GR) betaalde vergoeding voor de verkregen borgstelling voor de financiering op basis van de afgesloten borgstellingsovereenkomst tussen de GR en Groningen Seaports NV.