13. Overige kosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

1 Core business

1.441

800

2 Project en transactiegerelateerde kosten

1.560

3.927

3 Structurele onderhoudskosten

6.217

6.343

4 Voorzieningen

-451

-629

5 Overige kosten

4.666

3.901

Totaal Overige kosten

13.432

14.342

13.1 Core business

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Marketing en Public Relations

928

675

Ontwikkeling projecten

513

125

Totaal core business

1.441

800

13.2 Project en transactiegerelateerde kosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Projectgerelateerde bijdragen

750

1.123

Transactiegerelateerde kosten

810

2.804

Totaal project- en transactiegerelateerde kosten

1.560

3.927

De projectgerelateerde bijdragen betreft onder andere kosten voor projecten in de voorbereidende fase en bijdragen aan samenwerkingsverbanden. De transactiegerelateerde kosten betreft met name de kostprijs van de gronden die in het boekjaar zijn verkocht.

13.3 Structurele onderhoudskosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Baggerkosten

2.782

3.135

Onderhoud infrastructurele werken

1.788

1.920

Beheerskosten

1.646

1.288

Totaal structurele onderhoudskosten

6.217

6.343

13.4 Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Nazorg baggerspeciestortplaatsen

0

-48

Geluidsisolatie

0

0

R/C Fivelpoort

0

0

Sanering terreinen

-451

-581

Totaal voorzieningen

-451

-629

Om reden dat er minder kosten zijn gemaakt dan eerder voorzien, heeft er in 2023 een vrijval plaatsgevonden vanuit de voorziening sanering terreinen. De dotatie aan de voorziening geluidsisolatie is opgenomen in de Transactiegerelateerde kosten.

13.5 Overige kosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Huisvestingskosten

525

461

Middelen en materialen

1.207

1.402

Kantoorkosten

197

183

Administratie en algemene kosten

2.384

1.511

Kosten GR Groningen Seaports

353

344

Totaal Overige kosten

4.666

3.901

Onder de administratie en algemene kosten is € 113.000 aan accountantskosten verantwoord, op basis van het stelsel van baten en lasten. De accountantskosten kunnen als volgt worden verbijzonderd:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Onderzoek van de jaarrekening

113

196

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

Totaal

113

196


De 'Kosten GR Groningen Seaports' bestaan uit rente deelnemers 2023, accountantskosten en personele inhuur. In 2015 is besloten dat Groningen Seaports NV deze kosten vanaf het moment van verzelfstandiging draagt.

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN

34.645

35.980