G. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële rechten en verplichtingen vermeld waaraan Groningen Seaports voor toekomstige jaren is verbonden.

  • Groningen Seaports heeft contractuele verplichtingen inzake leaseauto’s. Voor de leaseauto’s zijn contracten aangegaan met een gemiddelde looptijd van 60 maanden. De jaarlijkse verplichting bedraagt gemiddeld € 300.000.

  • De lopende verplichtingen uit 2023 op projecten in uitvoering bedraagt € 10,3 miljoen.

  • Groningen Seaports heeft ten gevolge van een grondtransactie in 2022 een investeringsverplichting van maximaal € 4,5 miljoen voor het realiseren van faciliteiten voor het terrein Heveskes.

  • Groningen Seaports heeft ten gevolge van een grondtransactie in 2020 een investeringsverplichting van naar schatting € 500.000 voor het realiseren van een waterberging.

  • Op een aantal locaties in ons beheersgebied is sprake van bodemverontreiniging. Sanering van gronden die in erfpacht zijn uitgegeven is een verantwoordelijkheid van de (onder)erfpachter. In geval van faillissement bestaat het risico dat de verplichting voor sanering van de gronden na afloop van het erfpachtcontract bij Groningen Seaports komt te liggen. In de balans per 31 december 2023 is voor een specifiek terrein binnen het beheersgebied een voorziening getroffen voor (gedeeltelijke) sanering.

  • In februari 2014 is met een bedrijf dat windturbines heeft geplaatst een opstalovereenkomst getekend. In deze overeenkomst is vastgelegd dat indien Groningen Seaports het betreffende terrein voor andere doeleinden wenst te gebruiken, zij verplicht is tot het betalen van een schadebedrag van maximaal € 8,5 miljoen. Deze verplichting loopt in 14 jaar lineair af tot € 0.

  • In 2023 heeft Groningen Seaports een koopovereenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat uiterlijk 31 december 2025 een terrein in het beheersgebied wordt aangekocht voor € 240.000.