7. Langlopende schulden

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2022

Opname

Aflossing

Aflossing verplichting

31-12-2023

1 Schulden aan kredietinstellingen

106.850

165.000

101.375

7.000

163.475

2 Schulden aan verbonden partijen

22.006

-

-

-

22.006

Totaal Langlopende schulden

128.856

165.000

101.375

7.000

185.481

7.1 Schulden aan kredietinstellingen

De schulden aan kredietinstellingen bestaan uit meerdere Geldleningen met vaste rente en een Lening project-specifiek. De DSCR ultimo 2023 komt uit op 3,0 en voldoet daarmee aan de voorwaarde van een minimale DSCR van 1,0 zoals gesteld in de financieringsovereenkomsten tussen Groningen Seaports en de BNG Bank en de Nederlandse Waterschapsbank.

Geldlening met vaste rente

De vaste geldleningen ultimo 2023 betreffen een vijftal leningen van elk € 20 miljoen bij de BNG Bank met een gemiddelde rente van 3,78% en een tweetal leningen bij de NWB Bank van € 35 miloen en € 30 miljoen met een gemiddelde rente van 3,87%. Alle zeven leningen zijn in oktober 2023 afgesloten en hebben een looptijd van 30 jaar en een rentevaste periode van respectievelijk 6, 8, 10, 12, 15, 20 en 18 jaar. De aflossing van de leningen bedraagt tijdens de rentevaste periode 3,33% van de hoofdsom per jaar, in 2024 zal € 5,5 miljoen worden afgelost.

Met de banken zijn de volgende ratio's afgesproken:

  • debt-service-coverage-ratio per balansdatum van minimaal 1,0 

  • solvabiliteitsratio van minimaal 20%. De solvabiliteit bedraagt ultimo 2023 55,7%.

Voorts zijn de volgende zekerheden verstrekt:

  • Volledige borgstelling door de GR Havenschap Groningen Seaports voor de terugbetaling van deze leningen.

De voorgaande leningen bij de BNG (tweetal roll-over leningen van € 50 miljoen met variabele rente) zijn geheel afgelost in oktober 2023.                                                                                           

Lening project-specifiek

De project-specifieke lening betreft een lening welke is aangetrokken ten behoeve van de aanleg van openbare industriële infrastructuur. De oorspronkelijke looptijd van de lening is twaalf jaar, de rente gedurende deze periode bedraagt 3,9%. De lening heeft een einddatum van 31-12-2027 en wordt in twaalf jaar afgelost, bovendien kan jaarlijks 5% van de hoofdsom boetevrij worden afgelost. Het saldo van de lening bedraagt per 3-12-2023 € 6,85 miljoen. In 2024 zal € 1,5 miljoen worden afgelost. Zekerheid is gesteld vanuit verpanding van huidige en toekomstige opbrengsten uit hoofde van gesloten huurcontracten tussen Groningen Seaports NV enerzijds en de gebruikers van de openbare industriële infrastructuur anderzijds.         

7.2 Schulden aan verbonden partijen

De schulden aan verbonden partijen betreft een lening bij de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (GR).

Groningen Seaports is niet verplicht om af te lossen op de hoofdsom van de lening gedurende de looptijd. Wel is Groningen Seaports bevoegd om jaarlijks 5% af te lossen op de hoofdsom. Voor 2024 is niet uitgegaan van een aflossing op de hoofdsom. De lening is aangegaan per 1-1-2013 en heeft geen einddatum. De verkregen langlopende lening is direct opeisbaar indien:

  • Groningen Seaports tekort schiet in enige betalingsverplichting jegens de GR en/of

  • de overige schulden direct opeisbaar zijn en Groningen Seaports hierbij in verzuim is en/of

  • Groningen Seaports zonder voorafgaande toestemming van de GR partij is of zal zijn bij een fusie of splitsing en/of

  • Groningen Seaports als rechtspersoon wordt ontbonden, nietig wordt verklaard, in staat van faillissement is verklaard dan wel voorlopige surseance van betaling wordt verleend en/of

  • de dienstverleningsovereenkomst /erfpachten tussen de GR en de NV eindigen.

Groningen Seaports heeft ter nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de verkregen langlopende lening geen zekerheden verstrekt aan de GR. Over de hoofdsom is een jaarlijkse rente van 3% verschuldigd.