6. Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

1 Nazorg baggerspeciestortplaatsen

2.425

3.482

2 Geluidsisolatie

680

301

3 Jubileum personeel

70

65

4 Personele regelingen

160

589

5 Sanering terreinen

4.462

9.022

Totaal voorzieningen

7.796

13.458

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

6.1 Voorziening nazorg baggerspeciestortplaatsen

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2022

3.482

Mutaties in 2023

Toevoeging

Onttrekking

-1.057

Vrijval ten gunste van het resultaat

Stand 31-12-2023

2.425

De voorziening nazorg baggerspeciestortplaatsen is tot en met 2020 gevormd om de kosten voor de nazorgregelingen te kunnen dekken. De voorziening is altijd gebaseerd geweest op de Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen. In 2021 is besloten tot, en aangevangen met, het ontmantelen van twee stortplaatsen en het gereedmaken van één stortplaats om over te dragen in de nazorgregeling. In 2022 en 2023 is hieraan een vervolg gegeven en is de ontmanteling van één stortplaats afgerond. In 2024 zal het ontmantelen van de andere stortplaats en het gereedmaken van een stortplaats worden afgerond. De voorziening is gewaardeerd op nominale waarde. Het saldo van de voorziening per 31 december 2023 zal naar verwachting toereikend zijn voor de genoemde uitgaven.

Naar verwachting zal in 2024 de volledige voorziening ter hoogte van € 2,4 miljoen worden aangewend.

6.2 Voorziening Geluidsisolatie

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2022

301

Mutaties in 2023

Toevoeging

379

Onttrekking

-

Stand 31-12-2023

680

Eind januari 2010 is in de Stuurgroep Geluid (Provincie, Gemeente Delfzijl, EZ Noord, Groningen Seaports en SBE) een akkoord bereikt over een nieuwe geluidszone voor het haven- en industriegebied van Delfzijl. Dit akkoord behelst onder meer een nieuwe geluidszone Havens/Industrie Delfzijl, die voldoende ruimte biedt aan zowel wonen als werken. Ook over de verdeling van de kosten van de nieuwe geluidszone hebben de betrokken partijen een akkoord gesloten. Groningen Seaports voorziet een bedrag voor elke uitgegeven vierkante meter in Delfzijl. Het bedrag dat voorzien wordt is sinds 2023 € 1,50 per vierkante meter.

Naar verwachting zal in 2024 geen onttrekking plaatsvinden ten laste van deze voorziening. In de komende vijf jaren zal naar verwachting € 680.000 worden aangewend ten laste van deze voorziening.

6.3 Voorziening Jubileum personeel

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2022

65

Mutaties in 2023

Toevoeging

22

Onttrekking

-17

Stand 31-12-2023

70

Deze voorziening is gevormd in verband met de betaling van een jubileumuitkering bij een dienstverband van 12½, 25 of 40 jaar. In 2023 is een bedrag van € 17.000 onttrokken aan de voorziening jubileum personeel in verband met betaling van jubileumuitkeringen. In 2024 zal naar verwachting € 7.000 worden aangewend voor jubileumuitkeringen en in de komende 5 jaren zal naar verwachting € 29.000 worden aangewend ten laste van deze voorziening.

6.4 Voorziening Personele regelingen

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2022

589

Mutaties in 2023

Onttrekking

-322

Vrijval ten gunste van het resultaat

-107

Stand 31-12-2023

160

Deze voorziening is gevormd vanwege verplichtingen aan personeel in het kader van uittreden wegens ziekte, toekomstige bijdragen in re-integratietrajecten tweede spoor en overige uitgestelde beloningen. Naar verwachting heeft € 80.000 van de voorziening personele regelingen betrekking op een looptijd korter dan een jaar, € 64.000 heeft betrekking op de periode van 2 tot 5 jaar. Het resterende deel is langlopend.    

6.5 Voorziening sanering terreinen

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2022

9.022

Mutaties in 2023

Toevoeging

0

Onttrekking

-4.108

Vrijval ten gunste van het resultaat

-451

Stand 31-12-2023

4.462

In 2017 is een voorziening gevormd voor het saneren van terreinen die onder het beheer van Groningen Seaports vallen. De voorziening is onder andere gevormd in verband met een discontinuïteit van gebruikers van terreinen. Op een terrein lagen afvalstoffen opgeslagen en is mogelijk sprake van bodemverontreiniging. Na faillissement van de gebruiker van het terrein is de verplichting voor dit terrein bij Groningen Seaports komen te liggen.

De omvang van de voorziening is bepaald door de beste schatting van de kosten te maken die noodzakelijk zijn om saneringen uit te voeren, welke afhankelijk zijn van bepaalde ingeschatte parameters. Deze parameters omvatten de mate van verontreiniging van de ondergrond en het grondwater en zijn ingeschat op basis van de thans beschikbare informatie. De uitkomsten van het bodemonderzoek, en de daaropvolgende besluitvorming omtrent de aard en omvang van de saneringskosten wordt later in 2024 verwacht. In 2023 zijn kosten gemaakt voor de afvoer van de laatste resterende bovengrondse afvalstoffen en zijn kosten gemaakt voor bodemonderzoek. Tevens is een inschatting gemaakt van de verwachte kosten als gevolg van de opgelegde last onder dwangsom. Als gevolg van de onzekerheid in de verwachte kosten van de verschillende scenario's die zullen optreden naar aanleiding van de uitkomsten van het bodemonderzoek, kunnen de werkelijke kosten substantieel afwijken van de opgenomen voorziening.

In 2024 zal naar verwachting € 2,0 miljoen worden aangewend en in de komende 5 jaren zal naar verwachting € 2,5 miljoen worden aangewend ten laste van deze voorziening.

Voor een ander terrein is in 2022 conform een gemaakte afspraak met de Provincie Groningen een voorziening gevormd van € 2,2 miljoen. Dit betrof een bijdrage voor het opruimen van bovengrondse vervuilingen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de toegezegde bijdrage waardoor in 2023 een bedrag van € 451.000 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat.