3. Vorderingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

1 Handelsdebiteuren

3.751

3.816

2 Vorderingen op groepsmaatschappijen/deelnemingen

5.069

4.969

3 Overige vorderingen

5.973

7.223

4 Overlopende activa

321

246

Totaal Vorderingen

15.113

16.254

3.1 Handelsdebiteuren

De post handelsdebiteuren betreft de openstaande vorderingen op debiteuren. Op deze post is ten behoeve van de presentatie een bedrag in mindering gebracht wegens gefactureerde omzet voor 2024. De handelsdebiteuren zijn deels beoordeeld als oninbaar, hiervoor is een voorziening getroffen. Tegen een aantal debiteuren loopt een juridische procedure om inning te bewerkstelligen. De opbouw van de post handelsdebiteuren is als volgt:

Bedragen x € 1.000

31-12-2023

31-12-2022

Handelsdebiteuren

11.021

11.531

Presentatiecorrectie

-1.643

-3.630

Voorziening oninbaarheid handelsdebiteuren

-5.627

-4.086

Totaal Handelsdebiteuren

3.751

3.816

Het verloop van de voorziening op de handelsdebiteuren is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2022

4.086

Mutaties in 2023

Toevoeging

1.548

Afboeking

Vrijval ten gunste van het resultaat

-7

Stand 31-12-2023

5.627

3.2 Vorderingen op Groepsmaatschappijen en Deelnemingen

De vorderingen op groepsmaatschappijen en deelnemingen bestaan uit de volgende rekening-courant verhoudingen:

Bedragen x € 1.000

   

Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports

191

Fivelpoort Beheer BV

17.605

Stand 31-12-2023

17.795

Fivelpoort Beheer BV

Conform de rekening-courant overeenkomst met Fivelpoort wordt er rente in rekening gebracht over de gemiddelde stand van het rekening-courant saldo. Over 2023 is 4,63% rente in rekening gebracht. De renteopbrengst is verantwoord onder 'financiële baten en lasten' in de Winst-en-verliesrekening.

Groningen Seaports is hoofdelijk aansprakelijk voor de vermogenstekorten van de deelneming in Fivelpoort Beheer BV. Om deze reden is een voorziening gevormd voor het volledige vermogenstekort van Fivelpoort Beheer BV. Deze voorziening is in mindering gebracht op het te vorderen bedrag rekening-courant verhouding met Fivelpoort Beheer BV. De toelichting op de mutatie in 2023 is opgenomen onder de toelichting op de deelnemingen, onderdeel van de Financiële vaste activa.

Het verloop van de voorziening deelneming Fivelpoort is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2022

11.760

Mutaties in 2023

Bij: negatief resultaat 2019 deelneming

Negatief resultaat Fivelpoort

967

Stand 31-12-2023

12.727

3.3 Overige vorderingen

De specificatie van de 'Overige vorderingen' is als volgt:

Bedragen x € 1.000

   

Vordering op GR Havenschap Groningen Seaports voor de dienstenvergoeding 2023

1.919

De verwachte aflossing van de termijndebiteuren

114

Overige vorderingen

3.940

Stand 31-12-2023

5.973

3.4 Overlopende activa

De post overlopende activa heeft betrekking op vooruitbetaalde kosten voor 2024.