2. Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

1 Deelnemingen

19.421

19.605

2 Langlopende vorderingen

555

428

3 Financial lease

17.395

18.757

4 Actieve belastinglatentie

15.832

16.941

5. Overige effecten

10.000

10.000

Totaal Financiële vaste activa

63.203

65.729

2.1 Deelnemingen

Bedragen x € 1.000

Deelneming

31-12-2022

Aandeel in resultaat

Kapitaalstorting

Investering / aankoop

31-12-2023

1 RSCG - Groningen Railport Veendam (65,92%)

3.376

287

0

-329

3.334

2 Fivelpoort Beheer BV te Delfzijl (100%)

0

0

0

0

0

3 Zonnepark Valgenweg BV (33,33%)

330

-106

1.025

0

1.249

4 Sunport Delfzijl BV (49%)

3.474

380

0

0

3.854

5 Helios Eemshaven BV (20%)

630

256

0

-480

407

6 Windpark Mondriaan BV (20%)

6.672

170

0

-1.100

5.742

7 Windpark Mauve BV (20%)

5.121

453

0

-740

4.835

Totaal deelnemingen

19.605

1.440

1.025

-2.649

19.421

1 Het aandeel in het resultaat van Groningen Railport betreft het verwachte resultaat van 2023 en de verwerking van het definitieve resultaat van 2022.

2 De negatieve vermogenswaarde van Fivelpoort Beheer BV bedroeg per 1-1-2023 € 11.760.000. In 2023 is het definitieve resultaat van 2022 en het verwachte resultaat over 2023 verwerkt, samen bedraagt dit € 967.000 negatief. De netto vermogenswaarde per 31-12-2023 komt hiermee uit op € 12.727.000 negatief. Deze negatieve netto vermogenswaarde is gesaldeerd met de vordering vanuit rekening-courant met Fivelpoort beheer BV, onderdeel van de kortlopende vorderingen.

3 Voor Zonnepark Valgenweg BV is in 2023 een aanvullende kapitaalstorting gedaan. Door het uittreden van één van de mede-aandeelhouders is het belang van Groningen Seaports in 2023 toegenomen van 25% naar 33,33%. Verder is het verwachte resultaat van 2023 en het definitieve resultaat van 2022 verwerkt.

4 Voor Sunports Delfzijl BV is het verwachte resultaat van 2023 en het definitieve resultaat van 2022 verwerkt.

5 Vanuit Helios Eemshaven BV is in 2023 dividend ontvangen. Verder is het verwachte resultaat van 2023 en de verwerking van het definitieve resultaat van 2022 verwerkt.

6 en 7 Vanuit de deelnemingen Windpark Mondriaan BV en Windpark Mauve BV is in 2023 dividend ontvangen. Verder is het verwachte resultaat van 2023 en het definitieve resultaat van 2022 verwerkt.

De deelnemingen Groningen Railport en Fivelpoort Beheer BV zijn niet geconsolideerd in de jaarrekening van Groningen Seaports omdat de feitelijke betekenis te verwaarlozen is voor het geconsolideerde geheel. Voor de deelnemingen in zonneparken en windparken geldt dat Groningen Seaports wel invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, echter is hier geen sprake van overheersende zeggenschap.                                                                  

2.2 Langlopende vorderingen

Bedragen x € 1.000

Vordering

31-12-2022

Verstrekte leningen

Kortlopende vordering

Voorziening oninbaar

31-12-2023

Termijndebiteuren

428

241

114

-

555

Totaal langlopende vorderingen

428

241

114

0

555

De post Termijndebiteuren betreft betalingsafspraken welke met klanten zijn overeengekomen. De looptijd van de vorderingen wordt met de verschillende debiteuren in een overeenkomst vastgelegd.

De in bovenstaande tabel gepresenteerde kortlopende vordering betreft de aflossingen die naar verwachting in 2024 worden ontvangen, in totaal € 114.000. Dit bedrag is opgenomen onder de Overige vorderingen.  

2.3 Financial lease

Bedragen x € 1.000

Financial lease

31-12-2022

Toevoeging

Aflossing

31-12-2023

Financial lease

18.757

605

1.967-

17.395

Totaal Financial lease

18.757

605

1.967-

17.395


In 2017 is een koopoptie overeengekomen met een gevestigd bedrijf in de haven waarbij dit bedrijf het recht heeft grond aan te kopen tegen een overeengekomen (geïndexeerde) prijs. Dit bedrijf kan deze koopoptie op elk moment tot uiterlijk 2026 uitoefenen, waarbij Groningen Seaports verplicht is de grond te leveren. Vanaf de jaarrekening 2020 wordt deze overeenkomst verwerkt als een vordering vanuit financial lease.

2.4 Actieve belastinglatentie

Bedragen x € 1.000

Actieve belastinglatentie

31-12-2022

Dotatie

Vrijval

31-12-2023

Actieve belastinglatentie

16.941

681

1.790-

15.832

Totaal actieve belastinglatentie

16.941

681

1.790-

15.832


Met ingang van 1 januari 2017 is Groningen Seaports onderworpen aan vennootschapsbelasting.
In 2022 is een vaststellingsovereenkomst ondertekend tussen Groningen Seaports en de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans. Voor het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde is vanaf de jaarrekening 2020 een latente belastingvordering gevormd.
Volgens de fiscale openingsbalans in de vaststellingsovereenkomst is het fiscale vermogen per 1 januari 2017 € 140 miljoen hoger dan het commerciële vermogen per die datum. Het fiscale vermogen per 1 januari 2017 bedraagt € 357 miljoen, het commerciële vermogen bedraagt € 218 miljoen per die datum. Een deel van dit verschil is tijdelijk van aard. In 2020 is op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving een latente belastingvordering gevormd voor het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde. Voor het waardeverschil op de vrije voorraad grond is een latentie gevormd op basis van 66% van dit waardeverschil. Het uitgangspunt is dat deze latentie gerealiseerd kan worden doordat de mogelijkheid tot toekomstige verkoop van terreinen bestaat. We toetsen jaarlijks of deze latentie in de toekomst gerealiseerd kan worden. Tot op heden is de beoordeling dat dit gerealiseerd gaat worden. Bij verkoop van gronden wordt voor fiscale doeleinden een hogere boekwaarde grond ten laste van het resultaat gebracht wat leidt tot een vermindering van de te betalen (‘acute’) vennootschapsbelasting. Verder wordt jaarlijks fiscaal een vrijval van de fiscale voorziening derivaat geboekt wat leidt tot een vermeerdering van de te betalen (‘acute’) vennootschapsbelasting.

In 2023 is een latentie gevormd voor de afkoopsom van het derivaat welke fiscaal tot 2042 wordt afgeschreven. De vrijval van de latente belastinglatentie vindt plaats na aanwending van de voorziening. Voor de latente belastingen per 31-12-2023 is uitgegaan van het meest actuele belastingplan. Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt vanaf 2022 25,8%.

Voor een verdere toelichting op de last vennootschapsbelasting, zie toelichting 16 ‘Belastingen’.
Van de looptijd van de actieve belastinglatentie korter dan een jaar is geen betrouwbare schatting te geven.

2.5 Overige effecten

Bedragen x € 1.000

Overige effecten

31-12-2022

Nieuwe participaties

Afboekingen

31-12-2023

Participatie BPIG

10.000

-

-

10.000

Totaal overige effecten

10.000

-

-

10.000


Groningen Seaports is mede-aandeelhouder van Bio Plastics Investment Groningen BV (BPIG). Deze BV is opgericht met als doel om gezamenlijk met een aantal noordelijke partijen te investeren in Avantium Renewable Polymers BV (ARNP). ARNP is onderdeel van Avantium NV en richt zich op de ontwikkeling en productie van bio-plastics. Door kapitaalstorting van een mede-aandeelhouder op nieuwe aandelen van BPIG is het belang van Groningen Seaports in 2023 teruggelopen van 50% naar 44,44%.