A. Balans

Voor winstbestemming

Bedragen x € 1.000

Ref.

31-12-2023

31-12-2022

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

1

421.410

404.860

Financiële vaste activa

2

63.203

65.731

Totaal Vaste activa

484.613

470.591

Vlottende activa

Vorderingen

3

15.113

16.254

Liquide middelen

4

19.375

10.383

Totaal Vlottende activa

34.488

26.637

TOTAAL ACTIVA

519.101

497.228

PASSIVA

Eigen Vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal

5

198.058

198.058

Wettelijke reserves

5

179

1.552

Overige reserves

5

84.828

67.322

Resultaat verslagjaar

5

6.017

16.133

Totaal Eigen Vermogen

289.082

283.065

Voorzieningen

6

7.796

13.458

Langlopende schulden

7

185.481

128.856

Kortlopende schulden

8

36.742

71.849

TOTAAL PASSIVA

519.101

497.228