We zorgen voor beschikbare terreinen

Een van onze belangrijkste taken is het zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Dat varieert van zorgen voor beschikbare terreinen tot een goede infrastructuur en utiliteitsnetwerk. Ook begeleiden we bedrijven bij vergunningentrajecten.

Terreinuitgifte

Bedrijven die zich vestigen in de havens van Groningen Seaports kunnen grond in ondererfpacht afnemen. Dit geeft een stabiele kasstroom en zorgt ervoor dat Groningen Seaports ook op de lange termijn regie houdt over haar terreinen en infrastructuur. In 2023 werd 46,6 hectare terrein uitgegeven. Daarvan is circa 10,4 hectare verkocht en 36,2 hectare in ondererfpacht uitgegeven. De uitgiftes gingen naar zowel bestaande als nieuwe bedrijven en initiatieven. Deze bedrijven investeren tientallen miljoenen euro’s. Met een aantal bedrijven werd een (tijdelijke) huurovereenkomst gesloten voor terreinen. Ultimo 2023 bedroeg de netto grondvoorraad in Delfzijl en de Eemshaven 479 hectare. Voor zowel potentiële als bestaande klanten is daarvan circa 250 hectare gereserveerd.

Investeringen

Beschikbare ruimte in havens en op industrieterreinen wordt steeds schaarser, terwijl de industriële markt en bijbehorende ruimtevraag blijven groeien. We zien dit terug in het aantal bedrijven dat interesse toont in ons beheersgebied.

Het grootste deel van onze investeringen gaat naar het gereed maken van terreinen en gronden en de realisatie van de benodigde infrastructuur, zodat nieuwe bedrijven zich hier kunnen vestigen en bestaande bedrijven aan elkaar verbonden kunnen worden. Daarbij komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van klanten. Dit varieert van de beschikbaarheid van kades tot de aansluiting op utiliteiten als glasvezel of stoomleidingen. De pijpleidingen en andere basisvoorzieningen zorgen ervoor dat kosten voor bedrijven laag blijven en dat stoffen zoals water worden hergebruikt en milieuprestaties stijgen. Op deze manier draagt Groningen Seaports bij aan vergroening en versterking van de industrieclusters en wint de regio Delfzijl/Eemshaven aan aantrekkingskracht voor bedrijven.

In 2023 hebben investeringen plaatsgevonden in de ontwikkeling van Heveskes en Oosterhorn-Zuid.

Heveskes

Heveskes

Groningen Seaports heeft in 2023 ruim € 5 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Heveskes terrein. De totale investering van GSP op dat terrein bedraagt tot nu toe € 30 miljoen.

Het Heveskes terrein van 45 hectare ligt tussen het bestaande chemiepark van Delfzijl en het voormalige Aldel-terrein. Het terrein is bestemd voor verdere invulling van het biobased chemie cluster. Tussen het Heveskes terrein en het Chemiepark vindt een integratie plaats op gebied van logistiek, dienstverlening en uitwisseling van producten. Er wordt een verbindingsweg voor hulpdiensten aangelegd en de beveiliging en alarmering worden geïntegreerd.

In 2023 is het terrein voor een deel opgeleverd. Nieuwe bedrijven, zoals Avantium en North Water, hebben diverse bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in een nieuwe stoomleiding om Avantium en andere partijen aan te sluiten op de openbare stoominfrastructuur.

Oosterhorn-Zuid

Oosterhorn-Zuid

Groningen Seaports heeft in 2023 ruim € 10 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van bouw- en industrieterreinen aan de Oosterhorn. De totale investering bedraagt naar schatting € 43 miljoen.

De zuidelijk van het Oosterhornkanaal gelegen nog te ontwikkelen terreinen zijn voor een deel gereed gemaakt voor uitgifte. Er zijn ophoogwerkzaamheden verricht, de baggerstortlocatie Oterdummerwarven is gesaneerd en er is een begin gemaakt met het landschappelijke inpassingsplan voor de aanwezige monumentale wierde. Er is gestart met een terreinsanering in Weiwerd om deze in de toekomst weer uit te kunnen geven als bedrijventerrein.

In het afgelopen jaar heeft de combinatie Gebr. Van der Lee/Heuvelman-GSO gewerkt aan het ophogen van Oosterhorn-Zuid fase 1. Hiervoor wordt circa 600.000 kubieke meter zeezand opgebracht en worden watergangen gegraven. De werkzaamheden zijn begin 2024 klaar. Het eerste bedrijf (SFP) is inmiddels aan het bouwen op het net opgehoogde perceel.

Het ophogen van Oosterhorn-Zuid fase 2 is gegund aan de firma Boskalis. Voor de start van deze werkzaamheden is het terrein al gedeeltelijk opgehoogd met grond afkomstig van verschillende bouwprojecten in de regio, zoals bijvoorbeeld het Hoofdstation Groningen. Deze projecten hadden geen ruimte voor de vrijkomende grond en op deze manier wordt het nuttig gebruikt. Een andere bron van grond was Cosun Beet Company die de tarragrond van de suikerbieten verwerking aanleverde. Boskalis maakt het werk nu af met deels surplus zand van onze eigen percelen en nieuw zand.

De werkzaamheden voor Oosterhorn fase 3 zijn inmiddels ook begonnen. Grond afkomstig van baggerwerkzaamheden van het waterschap en de provincie Groningen wordt inmiddels ingenomen en verwerkt in de ophoging.

Industriële dienstverlening

Voor industriële dienstverleners is in beide havens en op de bedrijventerreinen Fivelpoort, Farmsumerpoort, De Delta, MKB Park Eemshaven en Weiwerd volop kans om business te genereren. Dat geldt ook voor hun toeleveranciers en het midden- en kleinbedrijf. Om hen te ondersteunen en aan te moedigen trekken de afdeling economische zaken van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland, N.V. NOM, Economic Board Groningen/GroBusiness en Groningen Seaports samen op.

Nieuwe bedrijven en uitbreidingen

In 2023 heeft een zestal nieuwe bedrijven zich gevestigd in ons beheersgebied.

 • Koko Beheer B.V. heeft zich gevestigd in de Eemshaven met circa 0,5 hectare. Koko verhuurt materieel dat gebruikt wordt in de civiele techniek, in de bouw en bij evenementen.

 • Projectontwikkelaar IJssel Ontwikkeling heeft zich gevestigd op Farmsumerpoort met een bedrijfsverzamelgebouw op een perceel van circa 0,2 hectare.

 • Kiel Vastgoed heeft zich gevestigd op Fivelpoort, waar zij op een perceel van circa 0,5 hectare een bedrijfsverzamelgebouw gaan realiseren.

 • In de haven van Delfzijl is in oktober Zonnepark Valgenweg geopend. Op dit terrein van 19,3 hectare zijn in totaal 31.176 zonnepanelen (17,5 MWp) geplaatst (lees meer bij ‘Groene energiehub’).

 • SFP gaat aan de Oosterhorn Zuid een installatie bouwen voor de productie van groen gas op een perceel van 4,6 hectare (lees meer bij ‘Hotspot voor biobased chemie en circulaire industrie’).

 • GIGA Storage gaat op het voormalige Aldel-terrein van 10 hectare een grootschalige opslag realiseren (lees meer bij ‘Groene energiehub’).

Zes bedrijven hebben uitgebreid.

 • Roba Metals Delfzijl heeft het huidige perceel in 2023 op Oosterhorn-Noord uitgebreid met circa 2 hectare.

 • Afvalrecycler EEW Energy from Waste heeft haar terrein met 3,75 hectare uitgebreid voor de bouw van een nieuwe installatie (lees meer bij ‘Hotspot voor biobased chemie en circulaire industrie).

 • Tankterminal Contitank heeft het perceel in de haven van Delfzijl uitgebreid met 2,9 hectare.

 • Bertschi, een logistiek bedrijf in de chemische industrie, heeft het perceel in de haven van Delfzijl uitgebreid met 0,4 hectare.

 • Specialist in levering van industriewater en verwerking van afvalwater NorthWater, heeft het terrein in Delfzijl met 1,3 hectare uitgebreid.

 • Den Helder Support Service heeft het terrein in de Eemshaven met 1 hectare uitgebreid.

Tankterminal Contitank