Onze activiteiten in balans met natuur en milieu

Stikstof

De uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof die leidde tot de stikstofcrisis, raakte ook Groningen Seaports. In de afgelopen jaren hebben we samen met de provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, collega-havens en anderen alles in het werk gezet om mogelijkheden te creëren voor de ontwikkeling en effectief gebruik van havens en de daar gevestigde innovatieve industrie. Tegelijkertijd hebben we grote inspanningen geleverd om zowel nieuwe als bestaande klanten bij te staan in het stikstofvraagstuk. Groningen Seaports denkt daarin mee en adviseert. Dit is vooral aan de orde bij de aanleg van nieuwe utiliteiten en de koppeling tussen verschillende bedrijven. Tegelijkertijd zijn bedrijven inventief om stikstofemissies aanzienlijk te verminderen door innovaties en nieuwe technische vindingen.

De Raad van State heeft op 5 april 2023 bepaald dat de afstand waarop de stikstofdepositie van een project moet worden berekend, begrensd mag worden op 25 kilometer. Rekenen tot 25 kilometer gebeurde al vanaf 2022, maar het was tot 5 april onduidelijk of dit juridisch stand zou houden. Omdat het een uitspraak is van de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State, is tegen deze uitspraak geen beroep mogelijk.

De Eemshaven en Delfzijl liggen op meer dan 25 kilometer van overbelaste Natura-2000 gebieden, waardoor er met deze uitspraak geen sprake is van stikstofbelemmeringen bij de ontwikkeling van de haven- en industriegebieden. Deze zekere stikstofruimte stelt het bedrijfsleven in staat om toekomstgericht te investeren in een innovatieve en duurzame havenontwikkeling.

De ontwerpbestemmingsplannen voor Oosterhorn en de Eemshaven zijn in december 2023 ter inzage gelegd. 

Geïnduceerde aardbevingen

Net als de afgelopen jaren hield Groningen Seaports ook in 2023 de mogelijke effecten en gevolgen van geïnduceerde aardbevingen en/of bodemdaling nauwlettend in het oog. We zien er samen met Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta op toe dat het level playing field van de havens en industrie niet wordt verstoord ten opzichte van regio’s zonder aardbevingen en/of schade door bodemdaling.

In 2023 zijn we diverse malen door bedrijven benaderd over de specifieke normen, actualiteit van de bevingen en vergoedingen. Deze bedrijven hebben we doorverwezen naar de betreffende overheidsinstanties. Samen met provincie en de beide noordelijke waterschappen zijn de bodemdalingsvergoedingen voor de komende decennia contractueel veiliggesteld met de NAM.

Kustontwikkeling Eemszijlen in voorbereiding

In 2023 is een nieuw project van de provincie Groningen in voorbereiding gegaan om onderzoek te doen naar een toekomstbestendige Waddenkust. Het project Eemszijlen verkent vier doelen in samenhang: Het creëren van een meegroeiende kust vanuit het oogpunt van zeespiegelstijging (waterveiligheid), het realiseren van een zoet-zout overgangszone en het verbeteren van de natuurwaarden, het blijvend inzetten op het goed kunnen afvoeren van water (droge voeten) én inzetten op voldoende zoetwaterbeschikbaarheid. Groningen Seaports werkt aan dit project mee.

Broedeiland Stern getroffen door vogelgriep

Het vogelbroedeiland Stern is in 2017 met steun van Groningen Seaports aangelegd als alternatief voor de steeds drukker wordende Eemshaven. In zes jaar tijd is het eiland uitgegroeid tot een trekpleister voor kokmeeuwen, visdieven en de noordse stern. De vogelgriep heeft in 2023 het broedeiland hard getroffen en geleid tot massale vogelsterfte. We hopen van harte dat er spoedig herstel op zal treden.

Duurzame reporting

Vanaf boekjaar 2025 is Groningen Seaports verplicht om te rapporteren volgens de richtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Als organisatie zijn we in 2023 gestart om ons hierop voor te bereiden. Vanuit Finance is een multidisciplinair team geformeerd om de aspecten van CSRD voor GSP scherp te krijgen en te implementeren. Ook is in de persoon van Heleen van Wijk een interne medewerker geworven als manager Sustainability en Corporate Circularity. Zij gaat zich richten op het integreren van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de strategie van GSP. Een externe partij zal ons gaan begeleiden bij het CSRD-proces. De planning is om over 2024 een ‘schaduwrapport CSRD’ op te stellen opdat we vanaf 2025 daadwerkelijk volgens deze richtlijnen kunnen gaan rapporten.