Risicocategorieën

De directie van Groningen Seaports heeft een risicobereidheidsmatrix vastgesteld die als kader dient bij de risicoprioritering. Door zijn maatschappelijke functie en langetermijnperspectief, is Groningen Seaports over het algemeen een risicomijdend bedrijf. Een groot deel van de risico’s heeft een externe oorzaak die Groningen Seaports in beperkte mate of alleen met onevenredig hoge kosten kan beheersen. Voor deze risico’s accepteert Groningen Seaports een licht verhoogde risicobereidheid.

Zoals in bovenstaande benoemd, zijn binnen Groningen Seaports verschillende risicocategorieën gedefinieerd die met verschillende maatregelen worden beheerst. Deze staan hieronder genoemd.

Corporate risico’s

Risico’s die de continuïteit van de organisatie kunnen beïnvloeden, worden structureel beheerst door het managen van verwachtingen op basis van de aandeelhoudersstrategie, de Havenvisie 2030 en het bedrijfsplan, frequent overleg en afstemming met de aandeelhouder en overleg en afstemming met stakeholders.

Strategische risico’s

Hieronder vallen risico’s en onzekerheden die een belemmering vormen om onze (lange termijn) doelstellingen te realiseren. De strategische risico’s worden beheerst door in het bedrijfsplan de visie en missie van Groningen Seaports te operationaliseren, proactief deel te nemen aan de industrietafel Noord-Nederland, aan de slag te gaan met energietransitie en te praten met overheid en bedrijfsleven om de CO2-reductiedoelstellingen te halen.

Operationele risico’s

Hieronder vallen risico’s en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van operationele activiteiten en vooral de kortetermijndoelstellingen van Groningen Seaports beïnvloeden. Operationele risico’s worden door de organisatie met grote regelmaat geëvalueerd.

Voor het onderhouden van de diepgang in de havens is het nodig om te baggeren. Het operationele risico hierbij is dat het verspreiden van baggerspecie een negatieve invloed heeft op de ecologie van het Eems Dollard estuarium. Dit kan resulteren in beperkingen ten aanzien van baggeren en verspreiden. De beheersmaatregel is het verkleinen van de impact door minder te baggeren, in bepaalde periodes van het jaar niet te baggeren, en daarbij te zoeken naar alternatieven voor de verspreiding van de baggerspecie.

Op ICT-gebied worden hard- en software toekomstbestendig gemaakt. Tevens wordt de digitale veiligheid gewaarborgd. Projecten worden beheerst door richtlijnen die zijn vastgelegd in Groningen Seaports-Kompas. Dit is een bedrijfsbreed toegepaste methodiek voor projectmanagement. Daarnaast volgt Groningen Seaports een beheerplan voor assetmanagement om uitval en (onderhouds-)kosten van assets beter te beheersen.

Financiële risico’s

Dit betreft risico’s en onzekerheden over de financiële positie en de mogelijkheden om financiering aan te trekken. Het beleid ter afdekking van financiële risico’s is vastgelegd in het Treasurystatuut en kent een aantal doelstellingen. Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoording afleggen over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Doel van het beleid is verder het verkrijgen en handhaven van toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities en bescherming van de organisatie tegen ongewenste financiële risico’s. Het beleid wordt ondersteund door middel van adequate informatiestromen. De belangrijkste en meest relevante financiële risico’s voor Groningen Seaports worden hieronder beschreven.

Renterisico

Groningen Seaports beheerst haar renterisico door een evenwichtig portfolio van vast en variabel rentende leningen aan te houden. De vennootschap heeft zich ten doel gesteld minimaal 50% van haar opgenomen leningen tegen vaste rentetarieven aan te houden. Het rentederivaat is in oktober 2023 afgewikkeld. De onderliggende leningen met variabele rente zijn vervangen door nieuwe vastrentende leningen.

Groningen Seaports heeft ultimo 2023 het renterisico voor 93% afgedekt middels leningen met vaste rente. Dit betekent dat over ongeveer 7% van het rentedragend vreemd vermogen ultimo 2023 een variabele rente moet worden betaald.

Liquiditeitsrisico

Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld en door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening gehouden met de (beperkte) beschikbaarheid van liquide middelen. Ter dekking van het liquiditeitsrisico heeft Groningen Seaports ultimo 2023 twee faciliteiten beschikbaar, te weten een kasgeldfaciliteit van maximaal € 73 miljoen en een rekening courant faciliteit van maximaal € 2,5 miljoen.

Kredietrisico

Groningen Seaports handelt met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaardigheid van deze partijen te controleren. Tevens zijn richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling en debiteur te beperken. Bovendien bewaakt Groningen Seaports voortdurend haar vorderingen en hanteert de vennootschap een strikte aanmaningsprocedure. Door bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor Groningen Seaports beheersbaar. Binnen de vennootschap zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico.