Financieel meerjarenplan 2024 - 2028

De cijfers over de resultaten en kasstromen zijn ontleend aan het Bedrijfsplan 2024-2028.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

Resultaat na belastingen

5.043

-867

1.735

2.160

3.798

Afschrijvingen

10.269

11.216

11.692

12.951

13.530

Mutatie vlottende activa

555

559

563

563

563

Mutatie reserves & voorzieningen

175

252

178

178

93

Bouwrente

-740

-1.088

-1.669

-1.075

-676

Operationele kasstroom

15.302

10.072

12.499

14.777

17.308

Investeringskasstroom

-50.041

-45.151

-17.670

-15.539

-7.169

Financieringskasstroom

34.739

35.079

5.171

762

-10.139

In het financieel meerjarenplan is te lezen dat er, met uitzondering van 2025, positieve resultaten worden verwacht. Uitgangspunt van het Bedrijfsplan 2024-2028 is het voldoen aan de vraag naar beschikbare terreinen in het beheersgebied van Groningen Seaports. Om deze vraag om te zetten in daadwerkelijke vestiging van nieuwe bedrijven en het daarmee realiseren van economische groei, moeten de terreinen in het beheersgebied worden ontwikkeld. In het bedrijfsplan zijn hiertoe benodigde investeringen opgenomen. Van 2024 tot en met 2028 is rekening gehouden met investeringen voor onder andere terreinontwikkeling Heveskes, Oosterhorn-Zuid, Energypark en de bouw van (haven)infrastructuur ten behoeve van toekomstige gronduitgiftes. Er wordt door Groningen Seaports voornamelijk ingezet op het in ondererfpacht uitgeven van terreinen.