10. Overige opbrengsten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Dienstverlening t.b.v. derden

2.143

1.926

Overige opbrengsten

516

503

Totaal overige opbrengsten

2.659

2.429

Het grootste deel van de opbrengst vanuit werkzaamheden/dienstverlening ten behoeve van derden bestaat uit de dienstenvergoeding (2023: € 1,9 miljoen) die door GR Havenschap Groningen Seaports betaald wordt aan Groningen Seaports voor het uitvoeren van de publieke taken.

TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN

52.115

57.644