11. Salarissen en sociale lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Salarissen

9.058

9.079

Sociale lasten

2.175

2.268

Totaal Salarissen en sociale lasten

11.233

11.347

11.1 Salarissen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Salarissen

7.841

7.617

Secundaire kosten personeel

813

1.445

Externe loonkosten

403

17

Totaal Salarissen

9.058

9.079

Medewerkers

In onderstaande tabel wordt het aantal medewerkers vermeld dat in dienst is van Groningen Seaports, aangevuld met het ziekteverzuimpercentage.

Omschrijving

2023

2022

Aantal fte (in dienst)

94,5

99,5

Ziekteverzuim

4,40%

4,20%

Beloning commissarissen en bestuurders

De bezoldiging van de raad van commissarissen (RvC) over 2023 bedraagt € 101.500 (2022: € 98.200). De bezoldiging, inclusief pensioenlasten en sociale lasten, van de bestuurders over 2023 bedraagt € 448.000 (2022: € 444.000). Dit betreft de bezoldiging voor de heer C.L. König (CEO) en de heer H.V. Sanders (CFO). 

Externe loonkosten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Projectmedewerkers

363

61

Ziektevervanging

-

-

Overige personeelskosten derden

727

448

Doorbelasting investeringsprojecten

-687

-493

Totaal

403

17

11.2 Sociale lasten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2023

2022

Pensioenlasten

1.149

1.337

Overige sociale lasten

1.025

931

Totaal Sociale lasten

2.175

2.268

Pensioenen

Groningen Seaports NV heeft de pensioenen ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Aan het personeel is een pensioen toegezegd op basis van een middelloonregeling. Geen rekening is gehouden met eventuele actuariële risico's die verband houden met de voornoemde pensioenregeling. Omdat er naast de betaling van pensioenpremies geen verplichting bestaat ten aanzien van de pensioenregeling is geen voorziening getroffen. De dekkingsgraad van het ABP bedroeg 110,5% per 31-12-2023. Wettelijk is bepaald dat de dekkingsgraad 126% dient te zijn en dat de dekkingsgraad niet langer dan 5 jaar onder de 104,2% mag liggen. Groningen Seaports NV heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.