Financiële instrumenten

Groningen Seaports heeft tot in oktober 2023 een financieel instrument (derivaat/renteswap) gehad, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de financieringsactiviteiten van de vennootschap. Het beleid van de vennootschap is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiering van Groningen Seaports zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het renterisico.

Kredietrisico

Groningen Seaports handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. Tevens heeft Groningen Seaports richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling en debiteur te beperken. Bovendien bewaakt Groningen Seaports voortdurend haar vorderingen en hanteert de vennootschap een strikte aanmaningsprocedure. Het maximale kredietrisico aangaande vorderingen, liquide middelen en niet in de balans opgenomen financiële activa is weergegeven onder de desbetreffende toelichtingen. Binnen de vennootschap zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico

Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld en door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening gehouden met de (beperkte) beschikbaarheid van liquide middelen. Ter dekking van het liquiditeitsrisico heeft Groningen Seaports ultimo 2023 twee faciliteiten beschikbaar, te weten een kasgeldfaciliteit van maximaal € 73 miljoen en een rekening courant faciliteit van maximaal € 2,5 miljoen.

Reële waarde

De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De reële waarde van de renteswap is bepaald door een contante waarde-berekening met als disconteringsvoet de 3-maands Euribor. In verband met de afwikkeling van het derivaat in oktober 2023 is per 31 december 2023 geen sprake meer van een reële waarde van de renteswap.

Rente- en kasstroomrisico

Groningen Seaports beheerst haar renterisico door een evenwichtig portfolio van vast en variabel rentende leningen aan te houden. De vennootschap heeft zich ten doel gesteld minimaal 50% van haar opgenomen leningen tegen vaste rentetarieven aan te houden. Het rentederivaat is in oktober 2023 afgewikkeld. De onderliggende leningen met variabele lening zijn vervangen door nieuwe vastrentende leningen.

Groningen Seaports heeft ultimo 2023 het renterisico voor 93% afgedekt middels leningen met vaste rente. Dit betekent dat over ongeveer 7% van het rentedragend vreemd vermogen ultimo 2023 een variabele rente moet worden betaald.

Renteswap

Per 31 december 2023 heeft Groningen Seaports geen rente-instrument meer uitstaan; dit rente-instrument is in oktober 2023 afgewikkeld. Voor de volledigheid is hieronder het overzicht van de marktwaarde opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Code

Type

Afgedekt

Te betalen

Te ontvangen

31-12-2023

31-12-2022

ABN1

IRS

€ 100.000

3,58%

3-mnd-Euribor

nvt

-9.770

Het rente instrument diende ter dekking van het renterisico dat Groningen Seaports liep over de kasgeldleningen waarvoor een variabele rente werd betaald. De te betalen rente hing af van de marktrente (Euribor) op het moment van opname en de voor Groningen Seaports geldende kredietopslag.