8. Kortlopende schulden

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

1 Schulden aan leveranciers

1.266

2.213

2 Te betalen vennootschapsbelasting

1.430

1.143

3 Belastingen/premies sociale verzekeringen

1.470

3.514

4 Pensioenpremies

136

156

5 Overige schulden

787

835

6 Aflossingsverplichting langlopende leningen

7.000

51.500

7 Overlopende passiva

10.053

8.789

8 Bankkrediet

14.600

3.700

Totaal Kortlopende schulden

36.742

71.849

8.1 Schulden aan leveranciers                              

De post 'Schulden aan leveranciers' bestaat uit te betalen bedragen aan crediteuren.                   

8.2 Te betalen vennootschapsbelasting

"Met ingang van 1 januari 2017 is Groningen Seaports belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Een uitgebreide toelichting ter zake is opgenomen onder de “Grondslagen voor de resultaatbepaling” onder de kop “Vennootschapsbelasting”. De opgenomen schuld betreft vennootschapsbelasting over 2023 waarvoor de aangifte nog moet worden ingediend. Verder is een vordering opgenomen over 2022 op basis van de ingediende aangifte."                                                

8.3 Belastingen/premies sociale verzekeringen

De schuld 'Belastingen en premies sociale verzekeringen' betreft de nog te betalen aanslag loonheffing over de maand december 2023. Verder betreft het af te dragen omzetbelasting over de maand december 2023.                                               

8.4 Pensioenpremies

De schuld 'Pensioenpremies' betreft de nog te betalen pensioenpremies over de maand december 2023.                                          

8.5 Overige schulden

De post 'Overige schulden' betreft met name het restant verlofuren van medewerkers van Groningen Seaports.                                                                

8.6 Aflossingsverplichting langlopende leningen

Dit betreft de aflossing op de langlopende lening welke in 2024 zal plaatsvinden. Onder punt 7.1 Langlopende schulden worden de aflossingen in 2024 toegelicht.                                                  

8.7 Overlopende passiva

De post 'Overlopende passiva' betreft facturen die in 2024 binnen zijn gekomen maar betrekking hebben op 2023. Het betreft voor een groot deel rentelasten die Groningen Seaports betaalt aan de GR Havenschap Groningen Seaports. Verder betreft het ontvangen vooruitbetalingen; het gaat hierbij om ontvangen betalingen van facturen welke in 2023 zijn uitgegaan maar betrekking hebben op 2024.                                                                

8.8 Bankkrediet

Vanuit kredietovereenkomsten heeft Groningen Seaports de beschikking over een tweetal kredietfaciliteiten. Het betreft een kasgeldfaciliteit (tot 2031) van maximaal € 73 miljoen bij de Nederlandse Waterschapsbank, waarvan minimaal € 14,6 miljoen moet worden getrokken. Over de getrokken faciliteit wordt 1-maands euribor betaald. Voor deze kasgeldfaciliteit is een volledige borgstelling afgegeven door de GR Havenschap Groningen Seaports. Verder betreft het een rekeningcourant-faciliteit bij de Rabobank ter hoogte van maximaal € 2,5 miljoen. Voor de rekening courant faciliteit zijn geen zekerheden verstrekt.