5. Eigen vermogen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

1 Geplaatst aandelenkapitaal

198.058

198.058

2 Wettelijke reserves

179

1.552

3 Overige reserves

84.828

67.322

4 Resultaat verslagjaar

6.017

16.133

Totaal Eigen vermogen

289.081

283.064

5.1 Geplaatst aandelenkapitaal

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

198.058

Mutaties in 2022

-

Stand 31-12-2022

198.058

Mutaties in 2023

-

Stand 31-12-2023

198.058


Groningen Seaports NV is opgericht op 14 juni 2013 door de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (voorheen Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Eemshaven/Delfzijl). Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 600 miljoen, verdeeld over 600 miljoen aandelen met een nominale waarde van € 1. Het geplaatst kapitaal bedraagt bij oprichting en einde boekjaar € 198.058.000, verdeeld in 198.058.000 gewone aandelen van € 1 nominaal. Volstorting van het geplaatst kapitaal heeft plaatsgevonden door inbreng (in natura) van de onderneming van GR Havenschap Groningen Seaports.

5.2 Wettelijke reserves

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

1.215

Mutatie:

337

Stand 31-12-2022

1.552

Mutatie:

-1.373

Stand 31-12-2023

179


De wettelijke reserve betreft de wettelijke reserve deelnemingen die betrekking heeft op de deelnemingen waarin Groningen Seaports geen overheersende zeggenschap heeft en daarmee geen resultaatuitkeringen kan afdwingen. Deze deelnemingen zijn gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde.

5.3 Overige reserves

Bedragen x € 1.000

Stand 31-12-2021

61.603

Bij: verdeling resultaat boekjaar 2021

6.058

Af: mutatie wettelijke reserve:

-337

Stand 31-12-2022

67.322

Bij: verdeling resultaat boekjaar 2022

16.133

Bij: mutatie wettelijke reserve:

1.373

Stand 31-12-2023

84.828


Het resultaat van het vorig boekjaar wordt toegevoegd aan de overige reserves. Verder wordt de mutatie in de wettelijke reserve ten gunste of ten laste van de overige reserves gebracht.

5.4 Resultaat verslagjaar

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

Resultaat boekjaar 2022

-

16.133

Resultaat boekjaar 2023

6.017

-

Resultaat verslagjaar

6.017

16.133

Voorstel winstbestemming 2023

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om het resultaat ad. € 6.017.000 toe te voegen aan de overige reserves.