4. Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

31-12-2023

31-12-2022

Kas

1

1

Bank

19.374

10.382

Totaal Liquide middelen

19.375

10.383

Bankrekeningen met een positief saldo zijn onder de liquide middelen opgenomen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vennootschap.