1. Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Gronden en erfpacht

Infra-structuur

Materiële vaste activa in aanbouw

Gebouwen

Overige vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde 31-12-2022

156.350

313.596

20.753

6.837

20.303

517.840

Cumulatieve afschrijvingen

0

-95.235

0

-2.326

-15.419

-112.980

Boekwaarde 31-12-2022

156.350

218.362

20.753

4.511

4.884

404.860

Investeringen

0

0

31.982

0

0

31.982

Desinvesteringen

-496

0

-4.933

0

0

-5.429

Herwaardering

-22

0

0

0

0

-22

Ingebruikneming activa

18.957

9.559

-29.052

0

536

0

Afschrijvingen

0

-8.941

0

-187

-852

-9.980

Boekwaarde 31-12-2023

174.789

218.979

18.750

4.324

4.568

421.410

Cumulatieve afschrijvingen

0

-104.176

0

-2.513

-16.271

-122.960

Aanschafwaarde 31-12-2023

174.789

323.155

18.750

6.837

20.839

544.370

Gronden en erfpachtterreinen

De gronden en erfpachtterreinen hebben betrekking op de nog in erfpacht uit te geven/te verkopen gronden en de in erfpacht uitgegeven terreinen. De verdeling van de post gronden en erfpachtterreinen is als volgt:

Bedragen x € 1.000

31-12-2023

31-12-2022

Uit te geven gronden

479 ha

40.296

531 ha

29.822

Overig/beperkt uitgeefbaar

267 ha

7.946

238 ha

2.348

Terreinen uitgegeven in erfpacht

422 ha

124.201

397 ha

121.716

Overig uitgegeven

140 ha

2.346

156 ha

2.464

Infrastructuur

873 ha

869 ha

2.181 ha

174.789

2.190 ha

156.350

Voorraad gronden (nog in erfpacht uit te geven/te verkopen)

Van de nog uit te geven gronden met een boekwaarde van € 40.296.000 (2022: € 29.822.000) is Groningen Seaports NV geen juridisch, maar wel economisch eigenaar. Het economisch eigendom is onder andere overgedragen door GR Havenschap Groningen Seaports aan Groningen Seaports NV door middel van het vestigen van erfpachtrecht op de terreinen (financiële leasecontracten). Voorzover op balansdatum nog geen erfpachtrecht is gevestigd op nieuw verworven gronden, geldt dat de economische voor- en nadelen door GR Havenschap Groningen Seaports zijn overgedragen aan Groningen Seaports NV. Deze gronden worden dientengevolge ook verantwoord in de jaarrekening van Groningen Seaports NV. Voor een nadere toelichting op deze contracten wordt verwezen naar de toelichting op financiële lease onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. De toename in waardering van de gronden in 2023 is het gevolg van investeringen in met name ophoging van deze gronden.

Naast de netto 479 uitgeefbare hectares is er ook nog 267 hectare niet uit te geven grond, dit is grond die gebruikt wordt voor infrastructuur, kabel- en leidingstroken, gronddepot of heeft een groenbestemming. Deze hectares hebben een boekwaarde van € 7.946.000 (2021: € 2.348.000). De toename in waardering van de gronden in 2023 is het gevolg van investeringen in ophoging van deze gronden.

In erfpacht uitgegeven terreinen

De in erfpacht uitgegeven terreinen betreffen operationele leaseovereenkomsten. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op operationele lease onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Van de in erfpacht uitgegeven terreinen met een boekwaarde van € 124.201.000 (2022: € 121.716.000) is Groningen Seaports NV geen juridisch, maar wel economisch eigenaar. Het economisch eigendom is onder andere overgedragen door GR Havenschap Groningen Seaports aan Groningen Seaports NV door middel van het vestigen van erfpachtrecht op de terreinen (financiële leasecontracten). Voor een nadere toelichting op deze contracten wordt verwezen naar de toelichting op financiële lease onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Naast de uitgegeven gronden in erfpacht zijn er ook gronden uitgegeven in verhuur en opstal, dit betreft in totaal 140 hectare met een boekwaarde € 2.343.000 (2022: 2.464.000).

Infrastructuur

Onder infrastructuur zijn de in gebruik genomen infrastructurele werken opgenomen. Het betreft hier met name havenbekkens, kaden, wegen, steigers en utilitaire voorzieningen zoals stoomleidingen. De totale oppervlakte dat gebruikt wordt voor infrastructuur bedraagt 873 hectare. De jaarlijkse onderhoudskosten van de infrastructuur komen ten laste van de exploitatie.

Materiële vaste activa in aanbouw

Onder Materiële vaste activa in aanbouw zijn de investeringsprojecten opgenomen die nog niet gereed zijn dan wel nog niet in gebruik zijn genomen. De infrastructurele werken die gereed zijn dan wel in gebruik zijn genomen worden opgenomen onder de post 'Infrastructuur' of, ingeval van bijvoorbeeld terreinophoging, onder de post 'Gronden en erfpachtterreinen'. Ook in 2023 is om die reden een deel van de Materiële vaste activa in aanbouw overgeboekt naar Infrastructuur. De grootste projecten welke worden verantwoord onder de Materiële vaste activa in aanbouw betreffen de ophoging van een terrein in de Eemshaven, de aanleg van utiliteiten op het terrein Heveskes en de ophoging van het te ontwikkelen terrein Oosterhorn-Zuid. In de vervaardigingsprijs van projecten wordt rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend opgenomen. De toegerekende bouwrente is gebaseerd op de werkelijk betaalde rente en de cumulatieve investering in de projecten en bedraagt voor 2023 € 811.000. De overige betaalde rente is ten laste gebracht van het resultaat. Op de investeringen is in 2023 € 0,7 miljoen subsidie in mindering gebracht.   

Bedrijfsgebouwen en overige vaste activa

De bedrijfsgebouwen betreffen met name het kantoorgebouw aan de Handelskade Oost in Delfzijl. De jaarlijkse onderhoudskosten komen ten laste van de exploitatie.

Toelichting

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de kosten van aanschaf of vervaardiging (lineaire afschrijving) waarbij rekening wordt gehouden met de geschatte economische gebruiksduur. Bij infrastructurele werken vindt de eerste afschrijving plaats in het jaar waarop het actief beschikbaar is voor beoogd gebruik. Op overige investeringen wordt afgeschreven vanaf het moment van levering of bij ingebruikname. Op gronden wordt niet afgeschreven. De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

Asset

Percentage

Jaren

Gronden en terreinen

-

-

Infrastructuur

1,33% - 20%

5 - 75

Bedrijfsgebouwen

2,50% - 20%

5 - 40

Overige materiele vaste activa

2,00% - 20%

5 - 50

Impairment

Groningen Seaports beoordeelt per balansdatum of een materieel actief of groep van materiele vaste activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Op grond van informatie uit externe bronnen en interne bronnen zijn er geen aanwijzingen bekend dan wel waarschijnlijk dat sprake is van een bijzondere waardevermindering. Een impairment toets heeft derhalve niet plaatsgevonden.