D. Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

2023

2022

Operationeel bedrijfsresultaat

17.470

21.663

Correctie operationele kasstroom grondtransacties

496

1.076

Afschrijvingen

9.980

10.291

Mutatie werkkapitaal

200

69.856

Mutatie voorzieningen

-5.662

-460

Uit bedrijfsactiviteiten

22.484

102.426

Ontvangen rente

96

62

Betaalde rente

-12.303

-7.467

Betaalde vennootschapsbelasting

-1.158

-1.638

Ontvangen dividend

2.649

6.067

-10.716

-2.976

Kasstroom uit operationele activiteiten

11.768

99.450

Investeringen in materiele vaste activa

-31.549

-9.225

Desinvesteringen in materiele vaste activa

4.933

1.718

Bijdragen derden

-

-

Investeringen in financiële vaste activa

-1.266

-10.491

Desinvesteringen in financiële vaste activa

2.081

1.978

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-25.801

-16.020

Ontvangsten uit leningen

246.000

13.000

Aflossingen leningen

-222.975

-95.350

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

23.025

-82.350

Netto kasstroom

8.992

1.080

Saldo liquide middelen begin verslagperiode

10.383

9.303

Saldo liquide middelen einde verslagperiode

19.375

10.383

Mutatie liquide middelen

8.992

1.080