B. Winst-en-verliesrekening

Bedragen x € 1.000

Ref.

2023

2022

Bedrijfsopbrengsten

Netto omzet

9

49.456

55.214

Overige opbrengsten

10

2.659

2.429

Totaal Bedrijfsopbrengsten

52.115

57.643

Bedrijfslasten

Salarissen

11

9.058

9.079

Sociale lasten

11

2.175

2.268

Afschrijvingen

12

9.980

10.291

Overige kosten

13

13.432

14.342

Totaal Bedrijfslasten

34.645

35.980

OPERATIONEEL RESULTAAT

17.470

21.663

Resultaat Deelnemingen

14

473

4.460

Financiële baten en lasten

Financiële baten

15

1.591

1.324

Financiële lasten

15

-10.963

-7.076

Totaal Financiële baten en lasten

-9.372

-5.752

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

8.571

20.370

Belastingen

16

2.554

4.238

NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN

6.017

16.133